Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Rescat de rendes temporals i vitalícies

En el cas d'extinció de les rendes temporals o vitalícies, quan l'extinció de la renda tingui el seu origen en l'exercici del dret de rescat, el rendiment del capital mobiliari serà el resultat de sumar :

  • L'import del rescat

  • Les rendes satisfetes fins aquest moment

I de restar :

  • Les primes satisfetes

  • Les quanties que hagin tributat com a rendiments del capital mobiliari.

Quan les rendes hagin estat adquirides per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït e entre vius, es restarà, addicionalment, la rendibilitat acumulada fins a la constitució de les rendes (diferència entre el valor actual financer-actuarial de la renda en el moment de la seva constitució i l'import de les primes satisfetes art. 18.1 Rgl.).