Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Rendes vitalícies

A) RENDES VITALÍCIES IMMEDIATES (art. 25.3 Llei)

En el cas de rendes vitalícies immediates es considerarà rendiment de capital mobiliari el resultat d'aplicar a cada anualitat els percentatges següents:

  • 40 per 100, quan el perceptor tingui menys de 40 anys.
  • 35 per 100, quan el perceptor tingui entre 40 i 49 anys.
  • 28 per 100, quan el perceptor tingui entre 50 i 59 anys.
  • 24 per 100, quan el perceptor tingui entre 60 i 65 anys.
  • 20 per 100, quan el perceptor tingui entre 66 i 69 anys.
  • 8 per 100, quan el perceptor tingui més de 70 anys.

Aquests percentatges seran els corresponents a l'edat del rendista en el moment de la constitució de la renda i romandran constants durant tota la vigència de la mateixa.

B) RENDES VITALÍCIES DIFERIDES (art. 25.3 Llei)

Quan es percebin rendes vitalícies diferides es considerarà rendiment del capital mobiliari el resultat d'aplicar a cada anualitat el percentatge que correspongui dels previstos anteriorment, incrementat en la rendibilitat obtenidahasta la constitució de la renda.

Si les rendes han estat adquirides per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït e entre vius, el rendiment del capital mobiliari serà, exclusivament, el resultat d'aplicar a cada anualitat el percentatge que correspongui dels assenyalats anteriorment.

RENDIBILITAT OBTINGUDA FINS AL MOMENT DE CONSTITUCIÓ DE LES RENDES DIFERIDES (art. 18 Rgl.)

Quan es percebin rendes diferides, la rendibilitat obtinguda fins a la constitució de la renda se sotmetrà a gravamen d'acord amb les següents regles:

La rendibilitat vindrà determinada per la diferència entre el valor actual financer-actuarial de la renda que es constitueix i l'import de les primes satisfetes.

Aquesta rendibilitat es repartirà linealment durant els 10 primers anys de cobrament de la renda vitalícia. Si es tracta d'una renda temporal, es repartirà linealment entre els anys de durada de la mateixa amb el màxim de 10 anys.