Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Rendes temporals

 1. RENDES TEMPORALS IMMEDIATES (art. 25.3 Llei)

  Si es tracta de rendes temporals immediates, es considerarà rendiment del capital mobiliari el resultat d'aplicar a cada anualitat els percentatges següents:

  • 12 per 100, quan la renda tingui una durada inferior o igual a cinc anys.
  • 16 per 100, quan la renda tingui una durada superior a cinc i inferior o igual a deu anys.
  • 20 per 100, quan la renda tingui una durada superior a deu i inferior o igual a quinze anys.
  • 25 per 100, quan la renda tingui una durada superior a quinze anys.
 2. RENDES TEMPORALS DIFERIDES (art. 25.3.a) 4t Llei)

  Quan es percebin rendes temporals diferides es considerarà rendiment del capital mobiliari el resultat d'aplicar a cada anualitat el percentatge que correspongui dels previstos anteriorment, incrementat en la rendibilitat obtinguda fins a la constitució de la renda.

  Si les rendes han estat adquirides per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i inter vivos, el rendiment del capital mobiliari serà, exclusivament, el resultat d'aplicar a cada anualitat el percentatge que correspongui dels assenyalats anteriorment.

RENDIBILITAT OBTINGUDA FINS AL MOMENT DE CONSTITUCIÓ DE LES RENDES DIFERIDES (art. 18 Rgl.)

Quan es percebin rendes diferides, la rendibilitat obtinguda fins a la constitució de la renda se sotmetrà a gravamen d'acord amb les següents regles:

La rendibilitat vindrà determinada per la diferència entre el valor actual financer-actuarial de la renda que es constitueix i l'import de les primes satisfetes.

L'esmentada rendibilitat es repartirà linealment durant els 10 primers anys de cobrament de la renda vitalícia.Si es tracta d'una renda temporal, es repartirà linealment entre els anys de durada de la mateixa amb el màxim de 10 anys.