Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Règim especial d'integració

Malgrat l'assenyalat en els apartats anteriors, existeix un règim especial d'integració en la base imposable per a les prestacions en forma de renda dels contractes d'assegurança de vida o invalidesa que compleixin les següents condicions:

  • Que es tracti de prestacions de jubilació o invalidesa, en els termes establerts reglamentàriament.

  • Quan es tracti de prestacions per jubilació, serà necessari que el contracte d'assegurança s'hagi concertat, almenys, amb dos anys d'anterioritat a la data de jubilació.

  • Que no hagi existit cap tipus de mobilització de les provisions del contracte d'assegurança durant la seva vigència

Complint aquestes condicions no seran d'aplicació els percentatges indicats en els apartats anteriors i les esmentades prestacions de jubilació o invalidesa s'integraran a la base imposable a partir del moment en què la seva quantia excedeixi de les primes que hagin estat satisfetes en virtut del contracte.

En el cas que la renda hagi estat adquirida per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i inter vivos, la integració es realitzarà quan les prestacions excedeixin del valor actual actuarial de les rendes en el moment de la constitució de les mateixes.

PRESTACIONS PER JUBILACIÓ E INVALIDESA (art. 19.1 Rgl.)

Per a l'aplicació del règim especial d'integració en la base imposable de les prestacions en forma de renda de les assegurances de vida o invalidesa, les contingències per les que poden percebre's les prestacions seran les previstes a l'article 8.6 del Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, en els termes establerts per a aquests.

MOBILITZACIÓ DE LES PROVISIONS DEL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA (art. 19.2 Rgl.)

S'entendrà que s'ha produït algun tipus de mobilització de les provisions del contracte d'assegurança quan s'incompleixin les limitacions que, en relació amb l'exercici dels drets econòmics, estableix la disposició addicional primera del Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, i la seva normativa de desenvolupament, respecte a les assegurances col·lectives que instrumentin compromisos per pensions de les empreses.