Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.6.1.Concepte i individualització i atribució de rendes

CONCEPTE (art. 22 Llei)

Tindran la consideració de rendiments del capital immobiliari la totalitat de les utilitats o contraprestacions, qualssevol que sigui la seva denominació o naturalesa, dineràries, o en espècie, que provinguin, directament o indirectament, de béns immobles, tant rústics com urbans, la titularitat de la qual correspongui al contribuent i no es trobin afectes a activitats econòmiques realitzades pel mateix.

No obstant això, les rendes derivades de la transmissió de la titularitat de béns immobles tributaran com guanys o pèrdues patrimonials.

Només s'inclouen en aquest apartat els rendiments que es derivin de l'arrendament de béns immobles rústics i urbans, o de la constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudeixi sobre els mateixos, qualsevol que sigui la seva denominació o naturalesa.

Els immobles urbans a disposició dels seus propietaris que no estiguin arrendats ni s'hagi cedit el seu ús s'inclouran en l'apartat "Immobles Urbans a disposició dels seus titulars (propietaris o usufructuaris)".

INDIVIDUALITZACIÓ I ATRIBUCIÓ DE RENDES

Els rendiments del capital s'atribuiran als contribuents que, segons el previst a l'article 7 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, siguin titulars dels elements patrimonials, béns o drets, de què provinguin els esmentats rendiments (art. 11.3 Llei).

Les rendes corresponents a les societats civils que no estiguin subjectes a l'Impost sobre Societats, tinguin o no personalitat jurídica, herències jacents, comunitats de béns i altres entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58 /2003, de 17 de desembre, General Tributària, s'atribuiran als socis, hereus, comuners o partícips, respectivament, segons les normes o pactes aplicables en cada cas i, si aquests no constessin a l'Administració Tributària en forma fefaent, s'atribuiran per parts iguals (art. 89.3 Llei).Les rendes corresponents a aquestes entitats s'hauran de declarar en l'apartat F de la pàgina 8 de la declaració.

TITULARITAT DELS ELEMENTS PATRIMONIALS, BÉNS O DRETS (art. 7 Llei 19/91)

Els béns i drets s'atribuiran a contribuents segons les normes sobre titularitat jurídica aplicables en cada cas i en funció de les proves aportades per aquells o de les descobertes per l'Administració.

En el seu cas, seran aplicables les normes sobre titularitat jurídica dels béns i drets que contenen les disposicions reguladores del règim econòmic del matrimoni, així com els preceptes de la legislació civil aplicables en cada cas a les relacions patrimonials entre els membres de la familia.

La titularitat dels béns i drets que, conforme a les disposicions o pactes reguladors del corresponent règim econòmic matrimonial, siguin comuns a ambdós cònjuges, s'atribuirà per meitat a cada un d'ells, tret que es justifiqui una altra quota de participació.

Quan no resulti degudament acreditada la titularitat dels béns o drets, l'Administració Tributària tindrà de dret a considerar com a titular a qui figuri com a tal en un registre fiscal o altres de caràcter públic.

Les càrregues, gravàmens, deutes i obligacions, s'atribuiran als subjectes passius segons les regles i criteris dels paràgrafs anteriors.