Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.6.3. Despeses deduïbles

Per a la determinació del rendiment net, es deduiran dels rendiments íntegres les despeses següents:

 1. Totes les despeses necessàries per a l'obtenció dels rendiments. Es consideraran despeses necessàries per a l'obtenció dels rendiments, entre d'altres, els següents:

  • Els interessos dels capitals aliens invertits en l'adquisició o millora del bé, dret o facultat d'ús i gaudi del que siguin procedents els rendiments, i altres despeses de finançament, així com les despeses de reparació i conservació de l'immoble.

   Les quantitats que, per l'aplicació de clàusules terra, haguessin estat satisfetes pel contribuent el 2018 i respecte a les que, abans de finalitzar el termini de presentació de la declaració, s'assoleixi l'acord de devolució de les mateixes amb l'entitat financera o en compliment de sentències judicials o laudes arbitrals, no es consideraran despesa deduïble.

   L'import total a deduir per aquestes despeses, no podrà excedir per a cada bé o dret de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts. L'excés es podrà deduir durant els quatre anys següents.

  • Els tributs i recàrrecs no estatals, així com les taxes i recàrrecs estatals, sigui quin sigui la seva denominació, sempre que incideixin sobre els rendiments computats o sobre el bé o dret productor dels mateixos i no tinguin caràcter sancionador.

  • Els saldos de dubtós cobrament en les condicions que s'estableixin reglamentàriament.

  • Les quantitats meritades per tercers com a conseqüència de serveis personals.

 2. Les quantitats destinades a l'amortització de l'immoble i dels altres béns cedits amb el mateix, sempre que responguin a la seva depreciació efectiva, en les condicions que reglamentàriament es determinin.

DESPESES DEDUÏBLES DELS RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI (art. 13 Rgl.)

Tindran la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari, totes les despeses necessàries per a la seva obtenció.

En particular, es consideraran inclosos, entre d'altres, els següents:

 1. Els interessos dels capitals aliens invertits en l'adquisició o millora del bé, dret o facultat d'ús o gaudi del que siguin procedents els rendiments i altres despeses de finançament, així com les despeses de conservació i reparació.

  A aquests efectes, tindran la consideració de despeses de reparació i conservació:

  • Els efectuats regularment amb la finalitat de mantenir l'ús normal dels béns materials, com el pintat, revocación o arranjament d'instal·lacions.

  • Els de substitució d'elements, com instal·lacions de calefacció, ascensor, portes de seguretat o d'altres.

  No seran deduïbles per aquest concepte les quantitats destinades a ampliació o millora.

  Important:

  L'import total a deduir per aquestes despeses no podrà excedir, per a cada bé o dret, de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts.

  L'excés es podrà deduir durant els quatre anys següents, sense que pugui excedir, conjuntament amb les despeses per aquests mateixos conceptes corresponents a cada

  un d'aquests anys, de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts a cadascun dels mateixos, per a cada bé o dret.

 2. Els tributs i recàrrecs no estatals, així com les taxes i recàrrecs estatals, sigui quin sigui la seva denominació, sempre que incideixin sobre els rendiments computats o sobre els béns o drets productors dels mateixos i no tinguin caràcter sancionador.

 3. Les quantitats meritades per tercers en contraprestació directa o indirecta o com a conseqüència de serveis personals, com ara els d'administració, vigilància, porteria o similars.

 4. Els ocasionats per la formalització de l'arrendament, subarrendament, cessió o constitució de drets i els de defensa de caràcter jurídic relatius als béns, drets o rendiments.

 5. Els saldos de dubtós cobrament sempre que aquesta circumstància quedi suficientment justificada. S'entendrà complert aquest requisit:

  1. Quan el deutor es trobi en situació de concurs.

  2. Quan entre el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de la finalització del període impositiu haguessin transcorregut més de sis mesos, i no s'hagués produït una renovació de crèdit.

  Quan un saldo dubtós fos cobrat posteriorment a la seva deducció, es computarà com a ingrés en l'exercici en què es produeixi aquest cobrament.

 6. L'import de les primes de contractes d'assegurança, bé siguin de responsabilitat civil, incendi, robatori, trencament de vidres o d'altres de naturalesa anàloga, sobre els béns o drets productors dels rendiments.

 7. Les quantitats destinades a serveis o subministraments.

 8. Les quantitats destinades a l'amortització en les condicions establertes en l'article reglamentàriament.

DESPESES D'AMORTITZACIÓ DELS RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI (art. 14 Rgl.)

Per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari, tindran la consideració de despesa deduïble les quantitats destinades a l'amortització de l'immoble i dels altres béns cedits amb el mateix, sempre que responguin a la seva depreciació efectiva.

Es considerarà que les amortitzacions compleixen el requisit d'efectivitat:

 1. Respecte dels immobles: quan, en cada any, no excedeixin el resultat d'aplicar el 3 per 100 sobre el major dels següents valors: el cost d'adquisició satisfet o el valor cadastral, sense incloure en el còmput el del sòl.

  Quan no es conegui el valor del sòl, aquest es calcularà prorratejant el cost d'adquisició satisfet entre els valors cadastrals del sòl i de la construcció de cada any.

 2. Respecte dels béns de naturalesa mobiliària, susceptibles de ser utilitzats per un període superior a l'any i cedits conjuntament amb l'immoble: quan, en cada any, no excedeixin el resultat d'aplicar als costos d'adquisició satisfets els coeficients d'amortització determinats d'acord amb la taula d'amortitzacions aprovada per al règim d'estimació directa simplificada.

Drets reals d'ús i gaudi

En cas que els rendiments procedeixin de la titularitat de drets reals d'ús o gaudi, podrà amortitzar-se, amb el límit dels rendiments íntegres de cada dret, el seu cost d'adquisició satisfet.

L'amortització, en aquest supòsit, serà el resultat de les regles següents:

 1. Quan el dret o facultat tingués termini de durada determinat, el que resulti de dividir el cost d'adquisició satisfet del dret entre el nombre d'anys de durada del mateix.

 2. Quan el dret o facultat fos vitalici, el resultat d'aplicar al cost d'adquisició satisfet el percentatge del 3 per 100.

Cost d'adquisició

El cost d'adquisició satisfet serà:

 • En el cas d'immobles adquirits a títol onerós : el preu d'adquisició incloses les despeses i tributs inherents a l'adquisició (notaria, registre, IVA no deduïble, Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, despeses d'agència, etc.) així com el cost de les inversions i millores efectuades.
 • En el cas d'immobles adquirits a títol gratuït (herència o donació): el valor del bé determinat segons les normes de l'Impost sobre Successions i Donacions, sense que pugui excedir el valor de mercat, juntament amb les despeses i els tributs satisfets per a la seva adquisició així com el cost de les inversions i millores efectuades.