Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.6.3.Despeses deduïbles

Per a la determinació del rendiment net, es deduiran dels rendiments íntegres les despeses següents:

 1. Todos los despeses necessàries per a l'obtenció dels rendiments.Es consideraran despeses necessàries per a l'obtenció dels rendiments, entre altres, els següents:

  • Els interessos dels capitals aliens invertits en l'adquisició o millora del bé, dret o facultat d'ús i gaudi del que siguin procedents els rendiments, i altres despeses de finançament, així com les despeses de reparació i conservació de l'immoble.

   Les quantitats que, per l'aplicació de clàusules terra, haurien estat satisfetes pel contribuent el 2018 i respecte a les que, abans de finalitzar el termini de presentació de la declaració, s'assoleixi l'acord de devolució de les mateixes amb l'entitat financera o en compliment de sentències judicials o laudes arbitrals, no es consideraran despesa deduïble.

   L'import total a deduir per aquestes despeses, no podrà excedir per a cada bé o dret de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts.L'excés es podrà deduir en els quatre anys següents.

  • Els tributs i recàrrecs no estatals, així com les taxes i recàrrecs estatals, qualsevol que sigui la seva denominació, sempre que incideixin sobre els rendiments computats o sobre el bé o dret productor dels mateixos i no tinguin caràcter sancionador.

  • Els saldos de dubtós cobrament en les condicions que s'estableixin reglamentàriament.

  • Les quantitats meritades per tercers com a conseqüència de serveis personals.

 2. Les quantitats destinades a l'amortització de l'immoble i dels altres béns cedits amb el mateix, sempre que responguin a la seva depreciació efectiva, en les condicions que reglamentàriament es determinin.

DESPESES DEDUÏBLES DELS RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI (art. 13 Rgl.)

Tindran la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari, totes les despeses necessàries per a la seva obtenció.

En particular, es consideraran inclosos, entre altres, els següents:

 1. Els interessos dels capitals aliens invertits en l'adquisició o millora del bé, dret o facultat d'ús o gaudi del que siguin procedents els rendiments i altres despeses de finançament, així com les despeses de conservació i reparació.

  A aquests efectes, tindran la consideració de despeses de reparació i conservació:

  • Les efectuades regularment amb la finalitat de mantenir l'ús normal dels béns materials, com ara pintar, emblanquinar o arranjar instal·lacions.

  • Les de substitució d'elements, com ara instal·lacions de calefacció, ascensor, portes de seguretat o altres.

  No són deduïbles per aquest concepte les quantitats destinades a ampliació o millora.

  Important:

  L'import total a deduir per aquestes despeses no podrà excedir, per a cada bé o dret, de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts.

  L'excés es podrà deduir en els quatre anys següents, sense que pugui excedir, conjuntament amb les despeses per aquests mateixos conceptes corresponents a cada

  un d'aquests anys, de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts en cada un dels mateixos, per a cada bé o dret.

 2. Els tributs i recàrrecs no estatals, així com les taxes i recàrrecs estatals, qualsevol que sigui la seva denominació, sempre que incideixin sobre els rendiments computats o sobre els béns o drets productors dels mateixos i no tinguin caràcter sancionador.

 3. Les quantitats meritades per tercers en contraprestació directa o indirecta o com a conseqüència de serveis personals, tals com els d'administració, vigilància, porteria o similars.

 4. Els ocasionats per la formalització de l'arrendament, sotsarrendament, cessió o constitució de drets i els de defensa de caràcter jurídic relatius als béns, drets o rendiments.

 5. Els saldos de dubtós cobrament sempre que aquesta circumstància quedi prou justificada.S'entén complert aquest requisit:

  1. . Quan el deutor es trobi en situació de concurs.

  2. . Quan entre el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de la finalització del període impositiu hagin transcorregut més de sis mesos, i no s'hagi produït una renovació de crèdit.

  Quan un saldo dubtós sigui cobrat després de la deducció, s'ha de computar com a ingrés en l'exercici en què es produeixi aquest cobrament.

 6. L'import de les primes de contractes d'assegurança, bé siguin de responsabilitat civil, incendi, robatori, ruptura de vidres o altres de naturalesa anàloga, sobre els béns o drets productors dels rendiments.

 7. Les quantitats destinades a serveis o subministraments.

 8. Les quantitats destinades a l'amortització en les condicions establertes a l'article reglamentàriament.

DESPESES D'AMORTITZACIÓ DELS RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI (art. 14 Rgl.)

Per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari, tindran la consideració de despesa deduïble les quantitats destinades a l'amortització de l'immoble i dels altres béns cedits amb el mateix, sempre que responguin a la seva depreciació efectiva.

Es considerarà que les amortitzacions compleixen el requisit d'efectivitat:

 1. Respecte dels immobles:quan, el cada any, no excedeixin del resultat d'aplicar el 3 per 100 sobre el més gran dels següents valors:el cost d'adquisició satisfet o el valor cadastral, sense incloure en el còmput el del terra.

  Quan no es conegui el valor del terra, aquest es calcularà prorratejant el cost d'adquisició satisfet entre els valors cadastrals del terra i de la construcció de cada any.

 2. Respecte dels béns de naturalesa mobiliària, susceptibles de ser utilitzats per un període superior a l'any i cedits conjuntament amb l'immoble:quan, el cada any, no excedeixin del resultat d'aplicar els costos d'adquisició satisfets els coeficients d'amortització determinats d'acord amb la taula d'amortitzacions aprovada per al règim d'estimació directa simplificada.

Drets reals d'ús i gaudi

En el cas que els rendiments procedeixin de la titularitat de drets reals d'ús o es diverteixi, podrà amortitzar-se, amb el límit dels rendiments íntegres de cada dret, el seu cost d'adquisició satisfet.

L'amortització, en aquest supòsit, és el resultat de les regles següents:

 1. a) Cuando el derecho o facultad tuviese plazo de duración determinado, el que resulte de dividir el coste de adquisición satisfecho entre el número de años de duración del mismo.

 2. Quan el dret o facultat fos vitalici, el resultat d'aplicar al cost d'adquisició satisfet el percentatge del 3 per 100.

Cost d'adquisició

El cost d'adquisició satisfet serà:

 • En el cas d'immobles adquirits a títol onerós: el preu d'adquisició inclosos les despeses i tributs inherents a l'adquisició (notaria, registre, IVA no deduïble, Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, despeses d'agència, etc.)així com el cost de les inversions i millores efectuades.
 • En el cas d'immobles adquirits a títol gratuït (herència o donació):el valor del bé determinat segons les normes de l'Impost sobre Successions i Donacions, sense que pugui excedir del valor de mercat, juntament amb les despeses i tributs satisfets per a la seva adquisició així com el cost de les inversions i millores efectuades.