Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.6.4. Reducció per arrendament d'habitatges

REDUCCIÓ PER ARRENDAMENT D'HABITATGES (art. 23.2 Llei)

En els supòsits d'arrendament de béns immobles destinats a habitatge, el rendiment net calculat conforme al que disposen els apartats anteriors es reduirà en un 60 per 100.

CONTRACTES D'ARRENDAMENT ANTERIORS AL 9 DE MAIG DE 1985 (DT 3a Llei)

Quan es tracti de contractes d'arrendament celebrats amb anterioritat al 9 de maig de 1985, que no gaudeixin del dret a la revisió de la renda per aplicació de la regla 7a de l'apartat 11 de la disposició transitòria segona de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, s'inclourà addicionalment, com a despesa deduïble, mentre subsisteixi aquesta situació i en concepte de compensació, una quantitat equivalent a l'amortització de l'immoble.

DESPESES D'AMORTITZACIÓ DELS RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI (art. 14 Rgl.)

Per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari, tindran la consideració de despesa deduïble les quantitats destinades a l'amortització de l'immoble i dels altres béns cedits amb el mateix, sempre que responguin a la seva depreciació efectiva.

Es considerarà que les amortitzacions compleixen el requisit d'efectivitat:

  1. Respecte dels immobles: quan, en cada any, no excedeixin el resultat d'aplicar el 3 per 100 sobre el major dels següents valors: el cost d'adquisició satisfet o el valor cadastral, sense incloure en el còmput el del sòl.

    Quan no es conegui el valor del sòl, aquest es calcularà prorratejant el cost d'adquisició satisfet entre els valors cadastrals del sòl i de la construcció de cada any.

  2. Respecte dels béns de naturalesa mobiliària, susceptibles de ser utilitzats per un període superior a l'any i cedits conjuntament amb l'immoble: quan, en cada any, no excedeixin el resultat d'aplicar als costos d'adquisició satisfets els coeficients d'amortització determinats d'acord amb la taula d'amortitzacions aprovada per al règim d'estimació directa simplificada.

Drets reals d'ús i gaudi

En cas que els rendiments procedeixin de la titularitat de drets reals d'ús o gaudi, podrà amortitzar-se, amb el límit dels rendiments íntegres de cada dret, el seu cost d'adquisició satisfet.

L'amortització, en aquest supòsit, serà el resultat de les regles següents:

  1. Quan el dret o facultat tingués termini de durada determinat, el que resulti de dividir el cost d'adquisició satisfet del dret entre el nombre d'anys de durada del mateix.

  2. Quan el dret o facultat fos vitalici, el resultat d'aplicar al cost d'adquisició satisfet el percentatge del 3 per 100.