Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.6.4.Reducció per arrendament d'habitatges

REDUCCIÓ PER ARRENDAMENT D'HABITATGES (art. 23.2 Llei)

En els supòsits d'arrendament de béns immobles destinats a habitatge, el rendiment net calculat d'acord amb el disposat en els apartats anteriors es reduirà en un 60 per 100.

CONTRACTES D'ARRENDAMENT ANTERIORS AL 9 DE MAIG DE 1985 (D.T. 3a Llei)

Quan es tracti de contractes d'arrendament celebrats anteriorment al 9 de maig de 1985, que no gaudeixin del dret a la revisió de la renda per aplicació de la regla 7a de l'apartat 11 de la disposició transitòria segona de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, s'inclourà addicionalment, com a despesa deduïble, mentre subsisteixi aquesta situació i en concepte de compensació, una quantitat equivalent a l'amortització de l'immoble.

DESPESES D'AMORTITZACIÓ DELS RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI (art. 14 Rgl.)

Per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari, tindran la consideració de despesa deduïble les quantitats destinades a l'amortització de l'immoble i dels altres béns cedits amb el mateix, sempre que responguin a la seva depreciació efectiva.

Es considerarà que les amortitzacions compleixen el requisit d'efectivitat:

  1. Respecte dels immobles:quan, el cada any, no excedeixin del resultat d'aplicar el 3 per 100 sobre el més gran dels següents valors:el cost d'adquisició satisfet o el valor cadastral, sense incloure en el còmput el del terra.

    Quan no es conegui el valor del terra, aquest es calcularà prorratejant el cost d'adquisició satisfet entre els valors cadastrals del terra i de la construcció de cada any.

  2. Respecte dels béns de naturalesa mobiliària, susceptibles de ser utilitzats per un període superior a l'any i cedits conjuntament amb l'immoble:quan, el cada any, no excedeixin del resultat d'aplicar els costos d'adquisició satisfets els coeficients d'amortització determinats d'acord amb la taula d'amortitzacions aprovada per al règim d'estimació directa simplificada.

Drets reals d'ús i gaudi

En el cas que els rendiments procedeixin de la titularitat de drets reals d'ús o es diverteixi, podrà amortitzar-se, amb el límit dels rendiments íntegres de cada dret, el seu cost d'adquisició satisfet.

L'amortització, en aquest supòsit, és el resultat de les regles següents:

  1. a) Cuando el derecho o facultad tuviese plazo de duración determinado, el que resulte de dividir el coste de adquisición satisfecho entre el número de años de duración del mismo.

  2. Quan el dret o facultat fos vitalici, el resultat d'aplicar al cost d'adquisició satisfet el percentatge del 3 per 100.