Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.4.6.5. Reducció dels rendiments irregulars

Els rendiments nets de capital immobiliari es reduiran en un 30 per 100 quan es donin alguna de les següents circumstàncies:

 1. Quan tinguin un període de generació superior a dos anys

  Si els rendiments es perceben de forma fraccionada, només serà aplicable la reducció del 30 per 100 en cas que el quocient resultant de dividir el nombre d'anys corresponent al període de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, sigui superior a dos (art. 15. 2 Rgl.).

 2. Quan es qualifiquin reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.

  Es consideren rendiments del capital mobiliari obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, exclusivament, els següents, quan s'imputin en un únic període impositiu (art. 15.1 Rgl.):

  • Imports obtinguts pel traspàs o la cessió del contracte d'arrendament de locals de negoci.

  • Indemnitzacions percebudes de l'arrendatari, subarrendatari o cessionari per danys o desperfectes en l'immoble.

  • Imports obtinguts per la constitució o cessió de drets d'ús o gaudi de caràcter vitalici sobre béns immobles.

  IMPORTANT: Només s'aplicarà aquesta reducció sobre la quantia del rendiment net que no excedeixi 300.000 euros.

Atenció: normalment la reducció haurà de consignar-se sense signe algun. Tanmateix, quan la reducció afecti a un rendiment net negatiu es consignarà precedida del signe menys (-).