Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.1.1. Concepte d'activitats econòmiques

Es consideraran rendiments íntegres d'activitats econòmiques aquells que, procedint del treball personal i del capital conjuntament, o d'un només d'aquests factors, suposin per part del contribuent l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

En concret, tenen aquesta consideració els rendiments de les activitats extractives, de fabricació, comerç o prestació de serveis, incloses les d'artesania, agrícoles, forestals, ramaderes, pesqueres, de construcció, mineres i l'exercici de professions liberals, artístiques i esportives.

ARRENDAMENT D'IMMOBLES (art.27.2 Llei)

S'entendrà que l'arrendament d'immobles es realitza com a activitat econòmica, quan s'utilitzi, com a mínim, una persona empleada amb contracte laboral i a temps complet.

CURSOS, CONFERÈNCIES, COL·LOQUIS, SEMINARIS I SIMILARS (art. 17.3 Llei)

Els rendiments derivats d'impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, es consideren, com a regla general, rendiments del treball, llevat que suposin l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis, cas en què es qualificaran de rendiments d'activitats econòmiques.

OBRES LITERÀRIES, ARTÍSTIQUES O CIENTÍFIQUES (art. 17.3 Llei)

Els rendiments derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, es consideren, com a regla general, rendiments del treball, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, i no suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis, cas en què es qualificaran de rendiments d'activitats econòmiques.

RELACIONS LABORALS DE CARÀCTER ESPECIAL (art. 17.3 Llei)

Les retribucions derivades de relacions laborals de caràcter especial es consideren, com a regla general, rendiments del treball.

No obstant això, quan els rendiments derivats de la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics i de la relació laboral especial de les persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d'un o més empresaris sense assumir el risc i ventura d'aquelles, suposin l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis, es qualificaran de rendiments d'activitats econòmiques.