Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.1.2. Individualització

Els rendiments de les activitats econòmiques es consideraran obtinguts pels qui realitzin habitualment, personal i directa l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció i els recursos humans afectes a les activitats.

Es presumirà, llevat que hi hagi una prova en contra, que aquests requisits concorren en els qui figurin com a titulars de les activitats econòmiques

PRESTACIONS ENTRE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR

 1. Rendiments del treball (art. 30.2ª Llei)

  Quan resulti degudament acreditat, amb l'oportú contracte laboral i l'afiliació al règim corresponent de la Seguretat Social, que el cònjuge o els fills menors del contribuent que convisquin amb ell, treballen habitualment i amb continuïtat en les activitats econòmiques exercides pel mateix, es deduiran, per a la determinació dels rendiments, les retribucions estipulades amb cadascun d'ells, sempre que no siguin superiors a les de mercat corresponents a la seva qualificació professional i treball desenvolupat.

  Aquestes quantitats es consideraran obtingudes pel cònjuge o els fills menors en concepte de rendiments de treball a tots els efectes tributaris.

 2. Cessions de béns o drets (art.30.3ª Llei)

  Quan el cònjuge o els fills menors del contribuent que convisquin amb ell realitzin cessions de béns o drets que serveixin amb l'objectiu de l'activitat econòmica de què es tracti, es deduirà, per a la determinació dels rendiments del titular de l'activitat, la contraprestació estipulada, sempre que no excedeixi el valor de mercat i, a falta d'aquella, podrà deduir-se la corresponent a aquest últim.

  La contraprestació o el valor de mercat es consideraran rendiments del capital del cònjuge o els fills menors a tots els efectes tributaris.

  El que disposa aquesta regla no serà d'aplicació quan es tracti de béns i drets que siguin comuns a ambdós cònjuges.