Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.1.2.Individualització

Els rendiments de les activitats econòmiques es consideraran obtinguts pels qui realitzin de forma habitual, personal i directa l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció i els recursos humans afectes a les activitats.

Es presumirà, tret de prova en contrari, que els esmentats requisits es presenten en els qui figurin com titulars de les activitats econòmiques

PRESTACIONS ENTRE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR

 1. Rendiments del treball (art. 30.2ª Llei)

  Quan resulti degudament acreditat, amb l'oportú contracte laboral i l'afiliació al règim corresponent de la Seguretat Social, que el cònjuge o els fills menors del contribuent que convisquin amb ell, treballen habitualment i amb continuïtat en les activitats econòmiques desenvolupat pel mateix, es deduiran, per a la determinació dels rendiments, les retribucions estipulades amb cada un d'ells, sempre que no siguin superiors a les de mercat corresponents a la seva qualificació professional i treball exercit.

  Les esmentades quantitats es consideraran obtingudes pel cònjuge o els fills menors en concepte de rendiments de treball a tots els efectes tributaris.

 2. Cessions de béns o drets (art.30.3ª Llei)

  Quan el cònjuge o els fills menors del contribuent que convisquin amb ell realitzin cessions de béns o drets que serveixin amb la finalitat de l'activitat econòmica que es tracti, es deduirà, per a la determinació dels rendiments del titular de l'activitat, la contraprestació estipulada, sempre que no excedeixi del valor de mercat i, a falta d'aquella, podrà deduir-se la corresponent a aquest últim.

  La contraprestació o el valor de mercat es consideraran rendiments del capital del cònjuge o els fills menors a tots els efectes tributaris.

  El disposat en aquesta regla no serà d'aplicació quan es tracti de béns i drets que siguin comuns a ambdós cònjuges.