Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.1.3. Imputació temporal

REGLA GENERAL (art. 14.1.b) Llei)

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques aplicaran a les rendes derivades d'aquestes activitats, exclusivament, els criteris d'imputació temporal previstos en la Llei de l'impost sobre Societats i les seves normes de desenvolupament.

Com a regla general, els ingressos s'imputaran durant el període impositiu en què es meritin, independentment del moment del cobrament, entenent-se meritats quan es produeixi la posada a disposició dels béns o la prestació dels serveis.

Així mateix, com a regla general, les despeses es meriten quan es produeix la posada a disposició dels béns o la prestació del servei, segons la naturalesa de la despesa, independentment del moment del pagament.

Rendiments pendents de resolució judicial: Quan no s'hagués satisfet la totalitat o part d'una renda per trobar-se pendent de resolució judicial la determinació del dret a la seva percepció o la seva quantia, els imports no satisfets s'imputaran al període impositiu en què aquella adquireixi fermesa.

Rendiments procedents d'operacions a terminis: Les rendes s'entendran obtingudes proporcionalment a mesura que siguin exigibles els corresponents cobraments, llevat que el contribuent decideixi imputar-les al moment del naixement del dret.

CRITERI D'IMPUTACIÓ TEMPORAL DE COBRAMENTS I PAGAMENTS (art. 7.2 Rgl.)

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques que no estiguin obligats fiscalment a portar la seva comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç, i complimentin les seves obligacions comptables i registrals mitjançant la gestió dels llibres registres fiscals previstos en cada cas, podran optar pel criteri de cobraments i pagaments per imputar temporalment els ingressos i les despeses de totes les seves activitats econòmiques.

Aquest criteri s'entendrà aprovat per l'Administració tributària pel només fet d'així manifestar-ho en la corresponent declaració, i haurà de mantenir-se durant un termini mínim de tres anys.

L'opció pel criteri assenyalat en aquest apartat perdrà la seva eficàcia si, amb posterioritat a aquesta opció, el contribuent quedés obligat fiscalment a portar la seva comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç o opta per portar la seva comptabilitat d'aquesta manera.

En cap cas, els canvis de criteri d'imputació temporal o de règim de determinació del rendiment net comportaran que alguna despesa o ingrés quedi sense computar o que s'imputi novament en un altre exercici.