Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.1.3.Imputació temporal

REGLA GENERAL (art. 14.1.b) Llei)

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques aplicaran a les rendes derivades de les esmentades activitats, exclusivament, els criteris d'imputació temporal previstos en la Llei de l'Impost sobre Societats i les seves normes de desenvolupament.

Com a regla general, els ingressos s'imputaran en el període impositiu en què es meritin, amb independència del moment del cobrament, entenent-se meritats quan es produeixi la posada a disposició dels béns o la prestació dels serveis.

Així mateix, com a regla general, les despeses es meriten quan es produeix la posada a disposició dels béns o la prestació del servei, segons la naturalesa de la despesa, amb independència del moment del pagament.

Rendiments pendents de resolució judicial:Quan no s'hagués satisfet la totalitat o part d'una renda per trobar-se pendent de resolució judicial la determinació del dret a la seva percepció o la seva quantia, els imports no satisfets s'imputaran al període impositiu en què aquella adquireixi fermesa.

Rendiments procedents d'operacions a terminis:Les rendes s'entendran obtingudes proporcionalment a mesura que siguin exigibles els corresponents cobraments, tret que el contribuent decideixi imputar-les al moment del naixement del dret.

CRITERI D'IMPUTACIÓ TEMPORAL DE COBRAMENTS I PAGAMENTS (art. 7.2 Rgl.)

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques que no estiguin obligats fiscalment a portar la seva comptabilitat ajustada al disposat en el Codi de Comerç, i complimentin les seves obligacions comptables i registrals mitjançant l'administració dels llibres registres fiscals previstos en cada cas, podran optar pel criteri de cobraments i pagaments per imputar temporalment els ingressos i despeses de totes les seves activitats econòmiques.

L'esmentat criteri s'entendrà aprovat per l'Administració tributària pel sol fet d'així manifestar-lo en la corresponent declaració, i s'haurà de mantenir durant un termini mínim de tres anys.

L'opció pel criteri assenyalat en aquest apartat perdrà la seva eficàcia si, posteriorment a l'esmentada opció, el contribuent quedés obligat fiscalment a portar la seva comptabilitat ajustada al disposat en el Codi de Comerç o opta per portar la seva comptabilitat d'aquesta forma.

En cap cas, els canvis de criteri d'imputació temporal o de règim de determinació del rendiment net no comportaran que alguna despesa o ingrés quedi sense computar o que s'imputi novament en un altre exercici.