Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.1.4. Obligacions comptables i registrals

Les obligacions comptables o registrals dels contribuents que desenvolupen activitats econòmiques depenen del règim o modalitat de determinació del rendiment net:

Estimació directa: modalitat normal

Estimació directa: modalitat simplificada

Estimació objectiva

OPCIÓ PER LA COMPTABILITAT AJUSTADA AL CODI DE COMERÇ

Els contribuents que portin comptabilitat d'acord amb el que preveu el Codi de Comerç, no estaran obligats a portar els llibres registres establerts fiscalment.

CONSERVACIÓ DE LES FACTURES I JUSTIFICANTS

Els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques estaran obligats a conservar, durant el termini màxim de prescripció, els justificants i documents acreditatius de les operacions, rendes, despeses, ingressos, reduccions i deduccions de qualsevol tipus que hagin de constar en les seves declaracions, a aportar-los juntament amb les declaracions i comunicacions de l'Impost, quan així s'estableixi i a exhibir-los davant els òrgans competents de l'Administració tributària, quan siguin requerits a l'efecte.

ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES

Les entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques portaran uns únics Llibres obligatoris corresponents a l'activitat realitzada, sens perjudici de l'atribució de rendiments que correspongui efectuar en relació amb els seus socis, hereus, comuners o partícips.

ESTIMACIÓ DIRECTA: MODALITAT NORMAL

 1. ACTIVITATS EMPRESARIALS AMB CARÀCTER MERCANTIL

  Els contribuents que desenvolupin activitats empresarials que tinguin caràcter mercantil rendiment del qual es determini en la modalitat normal del règim d'estimació directa, estaran obligats a portar comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç.

 2. ACTIVITATS EMPRESARIALS SENSE CARÀCTER MERCANTIL

  Quan l'activitat empresarial realitzada no tingui caràcter mercantil, d'acord amb el Codi de Comerç, les obligacions comptables es limitaran a la gestió dels següents llibres registres:

  1. Llibre registre de vendes i ingressos.

  2. Llibre registre de compres i despeses.

  3. Llibre registre de béns d'inversió.

  L'article 326.2 i 3 del Codi de Comerç disposa que no es reputaran mercantils les vendes que fessin els propietaris i els llauradors o ramaders dels fruits o productes de les seves collites o guanyat, o de les espècies en què se'ls paguin les rendes, ni les vendes que dels objectes construïts o fabricats pels artesans fessin aquests en els seus tallers.

  Per tant, complint les condicions exposades, no tenen caràcter mercantil les activitats agrícoles, ramaderes, forestals i d'artesania

 3. ACTIVITATS PROFESSIONALS

  Els contribuents que exerceixin activitats professionals rendiment del qual es determini en règim d'estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats, estaran obligats a portar els següents llibres registres:

  1. Llibre registre d'ingressos.

  2. Llibre registre de despeses.

  3. Llibre registre de béns d'inversió.

  4. Llibre registre de provisions de fons i acomptes.

ESTIMACIÓ DIRECTA: MODALITAT SIMPLIFICADA

 1. ACTIVITATS EMPRESARIALS

  Per als contribuents que desenvolupin activitats empresarials (tinguin o no caràcter mercantil), rendiment del qual es determini en la modalitat simplificada del règim d'estimació directa, les obligacions comptables es limitaran a la gestió dels següents llibres registres:

  1. Llibre registre de vendes i ingressos.

  2. Llibre registre de compres i despeses.

  3. Llibre registre de béns d'inversió.

 2. ACTIVITATS PROFESSIONALS

  Els contribuents que exerceixin activitats professionals rendiment del qual es determini en règim d'estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats, estaran obligats a portar els següents llibres registres:

  1. Llibre registre d'ingressos.

  2. Llibre registre de despeses.

  3. Llibre registre de béns d'inversió.

  4. Llibre registre de provisions de fons i acomptes.

ESTIMACIÓ OBJECTIVA

Obligació de conservar factures i justificants

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques que determinin el seu rendiment net mitjançant el règim d'estimació objectiva hauran de conservar, numerades per ordre de dates i agrupades per trimestres, les factures emeses d'acord amb el que preveu el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Igualment, hauran de conservar els justificants dels signes, índexs o mòduls aplicats de conformitat amb el que, si escau, prevegi l'Ordre ministerial que els aprovi.

Llibre registre de béns d'inversió

Els contribuents acollits al règim d'estimació objectiva que dedueixin amortitzacions estaran obligats a portar un Llibre registre de béns d'inversió.

Activitats agrícoles, ramaderes i forestals

Els contribuents que desenvolupin activitats agrícoles, ramaderes o forestals acollides al règim d'estimació objectiva, el rendiment net de la qual es determina tenint en compte el volum d'operacions, hauran de portar, a més, un Llibre registre de vendes o ingressos.