Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.1.5.Empreses de reduïda dimensió

Es considera que una empresa és de reduïda dimensió quan l'import net de la xifra de negocis de l'any anterior hagi estat inferior a 10 milions d'euros.

Si s'hagués iniciat l'activitat l'any anterior, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any.

Si l'activitat s'ha iniciat l'any 2018, s'atendrà l'import de la xifra de negocis del mateix exercici 2018.

Per determinar l'import net de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides pel contribuent.

Quan una persona física per si sola o conjuntament amb el cònjuge o altres persones físiques unides per vincles de parentiu en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al segon grau inclusivament, es trobin amb relació a altres entitats de les quals siguin socis en algun dels casos a què es refereix l'article 42 del Codi de Comerç, l'import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt de persones i entitats pertanyents al grup.

Nota:

A partir de l'1 de gener de 2011, els incentius fiscals establerts per a les empreses de reduïda dimensió també seran d'aplicació en els tres períodes impositius immediats i següents a aquell període impositiu en què l'empresa assoleixi la referida xifra de negocis de 10 milions d'euros, sempre que la mateixa hagi complert les condicions per ser considerada com de reduïda dimensió tant en aquell període com en els dos períodes impositius anteriors a aquest últim.

Igualment serà aplicable l'establert en el paràgraf anterior quan l'esmentada xifra de negocis s'assoleixi com a conseqüència que s'hagi realitzat una operació de les regulades al capítol VIII del títol VII de la Llei de l'Impost sobre Societats, sempre que l'empresa que hagi realitzat tal operació compleixi les condicions per ser considerada com de reduïda dimensió tant en el període impositiu en què es realitzi l'operació com en els dos períodes impositius anteriors a aquest últim.

BENEFICIS FISCALS

Les empreses de reduïda dimensió poden beneficiar-se per a determinats elements d'un règim especial d'amortització:

 1. Llibertat d'amortització

  1. Per a inversions generadores d'ocupació, en la forma i condicions establertes a l'article 102 de la Llei de l'Impost sobre Societats.

  2. Para inversions d'escàs valor:la llibertat d'amortització per a inversions d'escàs valor que l'anterior text refós de la Llei de l'Impost sobre Societat regulava al seu article 110 només per a entitats de reduïda dimensió ha estat substituït en el nou LIS per un benefici similar aplicable a tots els contribuents de l'esmentat impost i s'aplica als elements de l'immobilitzat material nous, el valor unitari dels quals no excedeixi de 300 euros, fins al límit de 25.000 euros referit al període impositiu.Si el període impositiu tingués una durada inferior a un any, el límit assenyalat serà el resultat de multiplicar 25.000 euros per la proporció existent entre la durada del període impositiu respecte de l'any.(article 12.3 LIS)

 2. Amortització accelerada

  1. Els elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, així com els elements de l'immobilitzat intangible, que s'hagin posat a disposició del contribuent en un període impositiu en què l'activitat tingui la consideració d'empresa de reduïda dimensió, podran amortitzar-se multiplicand per 2 el coeficient d'amortització lineal màxim previst a les taules d'amortització oficialment aprovades.

  2. Els elements de l'immobilitzat intangible amb vida útil indefinida i fons de comerç que no poden ser amortitzats però en els quals si són deduïbles les pèrdues pel deteriorament del seu valor podran deduir-se un 5 per cent del seu valor d'adquisició, sempre que l'empresa tingui la consideració de Reduïda Dimensió.

  3. Règim transitori:Els titulars d'activitats econòmiques que anteriorment a 1 de gener de 2015 s'aplicaven l'amortització de els elements de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a explotacions econòmiques en els quals es materialitzava la reinversió de l'import total obtingut en la transmissió onerosa d'elements de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, també afectes a explotacions econòmiques, que s'amortitzaven en funció del coeficient que resultava de multiplicar per 3 el coeficient d'amortització lineal màxim previst a les taules d'amortització, podran continuar amb la seva aplicació.

 3. Arrendament financer

  En relació amb els béns adquirits segons el règim especial d'arrendament financer, es considera despesa deduïble la part de les quotes que correspongui a la recuperació del cost dels béns amortitzables, amb el límit del triplo del coeficient d'amortització lineal segons taules d'amortització oficialment aprovades.L'excés serà deduïble en els períodes impositius successius, respectant igual límit.

 4. Pèrdues per deteriorament dels crèdits per possibles insolvències de deutors (art. 104 Llei de l'Impost sobre Societats)

  A més, els contribuents que determinin el rendiment de la seva activitat en el règim d'estimació directa podran deduir la pèrdua per deteriorament dels crèdits per a la cobertura del risc derivat de les possibles insolvències fins al límit de l'1 per 100 sobre els deutors existents a la conclusió del període impositiu, en les condicions establertes a l'article 112 de la Llei de l'Impost sobre Societats.