Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.1.5. Petites empreses

Es considera que una empresa és de reduïda dimensió quan l'import net del volum de negoci de l'any anterior hagi estat inferior a 10 milions d'euros .

Si s'hagués iniciat l'activitat l'any anterior, l'import net del volum de negoci s'elevarà a l'any.

Si l'activitat s'ha iniciat l'any 2018, s'atendrà a l'import del volum de negoci del propi exercici 2018.

Per determinar l'import net del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides pel contribuent.

Quan una persona física per si sola o conjuntament amb el cònjuge o altres persones físiques unides per vincles de parentesc en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al segon grau inclusivament, es trobin amb relació a unes altres entitats de les que siguin socis en algun dels casos a què es refereix l'article 42 del Codi de Comerç, l'import net del volum de negoci es referirà al conjunt de persones i entitats pertanyents al grup.

NOTA:

A partir de l'1 de gener de 2011, els incentius fiscals establerts per a les petites empreses també seran d'aplicació durant els tres períodes impositius immediats i següents a aquell període impositiu en què l'empresa abast el referit volum de negoci de 10 milions d'euros, sempre que la mateixa hagi complert les condicions per ser considerada com de reduïda dimensió tant en aquell període com en els dos períodes impositius anteriors a aquest últim.

Igualment serà aplicable el que estableix el paràgraf anterior quan aquest volum de negoci s'assoleixi com a conseqüència de què s'hagi realitzat una operació de les regulades en el capítol VIII del títol VII de la Llei de l'impost sobre Societats, sempre que l'empresa que hagi realitzat tal operació compleixi les condicions per ser considerada com de reduïda dimensió tant durant el període impositiu en què es realitzi l'operació com en els dos períodes impositius anteriors a aquest últim.

BENEFICIS FISCALS

Les petites empreses poden beneficiar-se per a determinats elements d'un règim especial d'amortització:

 1. Llibertat d'amortització

  1. Per a inversions generadores de treball, en la forma i condicions establertes en l'article 102 de la Llei de l'impost sobre Societats.

  2. Per a inversions d'escàs valor : la llibertat d'amortització per a inversions d'escàs valor que l'anterior text refós de la Llei de l'impost sobre Societat regulava en el seu article 110 només per a entitats de reduïda dimensió ha estat substituït en la nova LIS per un benefici similar aplicable a tots els contribuents de l'esmentat impost i  s'aplica als elements de l'immobilitzat material nous, valor unitari del qual no excedeixi 300 euros, fins al límit de 25.000 euros referit al període impositiu. Si el període impositiu té una durada inferior a un any, el límit assenyalat serà el resultat de multiplicar 25.000 euros per la proporció existent entre la durada del període impositiu respecte de l'any. (article 12.3 LIS)

 2. Amortització accelerada

  1. Els elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, així com els elements de l'immobilitzat intangible, que s'hagin lloc a disposició del contribuent en un període impositiu en què l'activitat tingui la consideració de petita empresa, podran amortitzar-se multiplicant per 2 el coeficient d'amortització lineal màxim previst en les taules d'amortització oficialment aprovades.

  2. Els elements de l'immobilitzat intangible amb vida útil indefinida i fons de comerç que no poden ser amortitzats però en els que si són deduïbles les pèrdues pel deteriorament del seu valor podran deduir-se un 5 per cent del seu valor d'adquisició, sempre que l'empresa tingui la consideració de Reduïda Dimensió.

  3. Règim transitori: Els titulars d'activitats econòmiques que amb anterioritat a 1 de gener de 2015 s'aplicaven l'amortització dels elements de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a explotacions econòmiques en els que es materialitzava la reinversió de l'import total obtingut en la transmissió onerosa d'elements de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, també afectes a explotacions econòmiques, que s'amortitzaven en funció del coeficient que resultava de multiplicar per 3 el coeficient d'amortització lineal màxim previst en les taules d'amortització, podran continuar amb la seva aplicació.

 3. Arrendament financer

  En relació amb els béns adquirits segons el règim especial d'arrendament financer, es considera despesa deduïble la part de les quotes que correspongui a la recuperació del cost dels béns amortitzables, amb el límit del triple del coeficient d'amortització lineal segons taules d'amortització oficialment aprovades. L'excés serà deduïble durant els períodes impositius successius, respectant igual límit.

 4. Pèrdues per deteriorament dels crèdits per possibles insolvències de deutors (art. 104 Llei de l'impost sobre Societats)

  A més, els contribuents que determinin el rendiment de la seva activitat en el règim d'estimació directa podran deduir la pèrdua per deteriorament dels crèdits per a la cobertura del risc derivat de les possibles insolvències fins al límit de l'1 per 100 sobre els deutors existents a la conclusió del període impositiu, en les condicions establertes en l'article 112 de la Llei de l'impost sobre Societats.