Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.2.1. Activitats realitzades i titularitat

CLAU INDICATIVA DEL TIPUS D'ACTIVITAT

En aquesta casella se seleccionarà el tipus o naturalesa de l'activitat entre algun dels sis següents:

 1. Activitats empresarials de caràcter mercantil

  Tenen caràcter mercantil aquelles activitats empresarials que són així qualificades conforme a les disposicions del Codi de Comerç.

  En general, es classificaran en aquest apartat totes les activitats que no hagin d'incloure's en cap dels números següents.

 2. Activitats agrícoles i ramaderes

  S'entén per activitats agrícoles o ramaderes aquelles mitjançant les quals s'obtinguin directament de les explotacions productes naturals, vegetals o animals i no se sotmetin a processos de transformació, elaboració o manufactura.

  Es considerarà procés de transformació, elaboració o manufactura qualsevol activitat per a exercici del qual sigui preceptiu l'alta en un epígraf corresponent a activitats industrials en les tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques.

  S'inclouen entre les activitats agrícoles i ramaderes:

  1. La ramaderia independent.

  2. La prestació, per agricultors o ramaders, de treballs o serveis accessoris de naturalesa agrícola o ramadera, amb els mitjans que ordinàriament són utilitzats en les seves explotacions.

  3. Els serveis de cria, guarda i engreix de guanyat.

 3. Altres activitats empresarials de caràcter no mercantil

  En aquest número s'inclouen:

  • Les activitats forestals

  • Les activitats d'artesania, sempre que les vendes dels objectes construïts o fabricats es realitzin en els propis tallers dels artesans.

 4. Activitats professionals de caràcter artístic o esportiu

  Són activitats artístiques i esportives les incloses en la Secció Tercera de les Tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques.

 5. Restants activitats professionals

  A part de les artístiques i esportives indicades en la clau anterior, són activitats professionals, com a regla general, les incloses en la Secció Segona de les Tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques (fins i tot si són desenvolupades per comunitats de béns i altres entitats en règim d'atribució de rendes, als qui la normativa de l'IAE els obliga a matricular-se en l'epígraf correlatiu o anàleg de la Secció Primera).

  En particular, tenen aquesta consideració els rendiments derivats de l'exercici de professions liberals.

GRUP O EPÍGRAF I.A.E.

Se seleccionarà l'epígraf, si es tracta d'una activitat empresarial, o el grup, si és professional, en què l'activitat estigui classificada a l'efecte de l'impost sobre activitats econòmiques.

Si el contribuent desenvolupa diverses activitats enquadrades en la mateixa clau, haurà de consignar-se la classificació en l'I.A.E. de la principal (aquella de la que s'hagi obtingut un major volum d'ingressos).

Excepcionalment si l'activitat que es realitza no necessita alta en l'impost d'activitats econòmiques, es deixarà aquesta casella sense complimentar.

CRITERI D'IMPUTACIÓ TEMPORAL DE COBRAMENTS I PAGAMENTS

Marcaran aquestes caselles els titulars d'activitats empresarials de caràcter no mercantil o d'activitats professionals que optin o hagin optat pel criteri d'imputació temporal. de cobraments i pagaments.

Atenció : aquesta opció ha de referir-se necessàriament a totes les activitats desenvolupades pel mateix titular.

MODALITAT DE DETERMINACIÓ DEL RENDIMENT NET

Haurà de marcar amb una " X " la casella corresponent a la modalitat de determinació del rendiment net: Normal o Simplificada.

PAGAMENTS FRACCIONATS I RETENCIONS

Haurà de consignar les retencions i ingressos a compte i els pagaments fraccionats corresponents a totes les activitats econòmiques, inclosos els pagaments fraccionats de les activitats realitzades en règim especial d'atribució de rendes en l'Apartat  M "Càlcul de l'impost i resultat de la declaració" caselles  0599 i  0604 de la pàgina 17 de la declaració.

ACTIVITATS EMPRESARIALS I PROFESSIONALS (art. 95.2 Rgl.)

ACTIVITATS EMPRESARIALS

Són rendiments d'activitats empresarials, com a regla general, els que es deriven de l'exercici de les activitats incloses en la Secció Primera de les Tarifes de l'impost d'activitats econòmiques.

En particular, tenen aquesta consideració els rendiments de les activitats extractives, de fabricació, comerç o prestació de serveis, incloses les d'artesania, agrícoles, forestals, ramaderes, pesqueres, de construcció i mineres.

ACTIVITATS PROFESSIONALS

 1. Activitats professionals de caràcter artístic o esportiu

  Són rendiments d'activitats artístiques i esportives els que es deriven de l'exercici de les activitats incloses en la Secció Tercera de les Tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques.

 2. Restants activitats professionals

  Són també rendiments d'activitats professionals, com a regla general, els que es deriven de l'exercici de les activitats incloses en la Secció Segona de les Tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques (fins i tot si són desenvolupades per comunitats de béns i altres entitats en règim d'atribució de rendes, als qui la normativa de l'IAE els obliga a matricular-se en l'epígraf correlatiu o anàleg de la Secció Primera).

  En particular, tenen aquesta consideració els rendiments derivats de l'exercici de professions liberals.

SUPÒSITS ESPECIALS

 1. Autors i traductors d'obres

  Com a regla general, els rendiments derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, es consideren rendiments del treball, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, i no suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis, cas en què es qualificaran de rendiments d'activitats econòmiques.

  Quan es qualifiquin d'activitats econòmiques es consideraran rendiments professionals els obtinguts pels autors o traductors d'obres provinents de la propietat intel·lectual o industrial.

  Tanmateix, si els autors o traductors editen directament les seves obres, els seus rendiments es comprendran entre els corresponents a les activitats empresarials.

 2. Comissionistes

  Són rendiments professionals els obtinguts pels comissionistes que es limiten a acostar o a aproximar a les parts interessades per a la celebració d'un contracte.

  Al contrari, s'entendrà que no es limiten a realitzar operacions pròpies de comissionistes quan, a més de la funció descrita en el paràgraf anterior, assumeixin el risc i ventura de tals operacions mercantils, cas en què el rendiment es comprendrà entre els corresponents a les activitats empresarials.

  La remuneració obtinguda per comissionistes vinculats mitjançant relació laboral, comú o especial, amb l'empresa a la que representen, té en qualsevol cas el caràcter de rendiment del treball.

 3. Professors

  Són rendiments professionals els obtinguts pels professors, sigui quina sigui la naturalesa dels ensenyaments, que exerceixin l'activitat, bé en el seu domicili, cases particulars o en acadèmia o establiment obert, sense relació laboral o estatutària.

  No obstant això, l'ensenyament en acadèmies o establiments propis té la consideració d'activitat empresarial.

  Les retribucions obtingudes pels professors sota relació laboral o estatutària constitueixen rendiments del treball.