Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.2. Règim d'estimació directa. Modalitat normal i modalitat simplificada

Existeixen dues modalitats de determinació dels rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa:

 • Estimació directa normal

 • Estimació directa simplificada.

La modalitat simplificada del règim d'estimació directa s'aplicarà quan concorrin les següents circumstàncies:

 1. Que les activitats que desenvolupi l'empresari no estiguin acollides al règim d'estimació objectiva.

 2. Que l'any anterior l'import net del volum de negoci (ingressos ordinaris), per al conjunt de les activitats que desenvolupi el contribuent, no superi 600.000 euros anuals.

 3. Que no s'hagi renunciat a la seva aplicació.

 4. Que cap activitat que exerceixi el contribuent es trobi en la modalitat normal del règim d'estimació directa.

La modalitat simplificada del règim d'estimació directa té les següents regles especials quant a la determinació de les despeses deduïbles:

 1. Les amortitzacions de l'immobilitzat material s'han de practicar de forma lineal en funció d'una taula d'amortització simplificada, especial per a aquesta modalitat.

 2. El conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació es quantificaran exclusivament aplicant el percentatge del 5 per 100 sobre el rendiment net, aquest càlcul és realitzat i aplicat pel programa.

IMPORTANT:

 • Si vostè realitza una activitat econòmica en estimació directa en qualsevol de les seves modalitats (normal o simplificada) haurà d'emplenar l'apartat"E1. Rendiment d'activitats econòmiques en estimació directa" (pàgina  6 de la declaració).
 • Si s'exerceix l'activitat a través d'una entitat en règim d'atribució de rendes com són les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, herències jacents, etc.) o les societats civils, que no estiguin subjectes a l'impost sobre societats tinguin o no personalitat jurídica, no haurà d'emplenar aquest apartat, haurà de consignar el rendiment net atribuït en l'apartat F " Règims especials" (pàgina  9 de la declaració).
 1. 7.5.2.1. Activitats realitzades i titularitat
 2. 7.5.2.2. Ingressos íntegres
 3. 7.5.2.3. Despeses fiscalment deduïbles
 4. 7.5.2.4. Reducció del 30 per 100
 5. 7.5.2.5. Reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic clienta no vinculat
 6. 7.5.2.6. Reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros
 7. 7.5.2.7. Reducció per inici d'una activitat econòmica