Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.2.3. Despeses fiscalment deduïbles

En general, es consideren deduïbles les despeses previstes en la normativa comptable, sempre que no estiguin expressament exclosos per una norma fiscal.

Perquè una despesa sigui fiscalment deduïble és necessari, a més, que s'hagi meritat, estigui comptabilitzat i es disposi de justificació adequada (generalment factura completa).

Pot utilitzar-se, amb caràcter orientatiu, la següent relació de despeses:

TRACTAMENT DE L'IVA

Com a regla general, entre les despeses no ha d'incloure's l'import de l'IVA suportat en les adquisicions de béns o serveis, tret dels supòsits següents:

 • Si l'activitat desenvolupada es troba en el règim especial del recàrrec d'equivalència o en el d'agricultura, ramaderia i pesca.

 • En les adquisicions de béns que al seu torn es transmetin amb aplicació del règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

 • Quan en les adquisicions de béns o serveis les quotes suportades no resultin deduïbles de les meritades conforme a la normativa de l'impost sobre el valor afegit.

Des de l'1 de gener els contribuents podran deduir-se els subministraments produïts en l'habitatge, sempre que aquesta estigui destinada parcialment al desenvolupament de l'activitat econòmica.

Quan el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l'activitat econòmica, les despeses de subministraments d'aquest habitatge seran deduïbles en el percentatge resultant d'aplicar el 30 per cent a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.

 1. Consums d'explotació
 2. Sous i salaris
 3. Seguretat Social a càrrec de l'empresa (incloses les cotitzacions del titular)
 4. Unes altres despeses del personal
 5. Arrendaments i cànons
 6. Reparacions i conservació
 7. Serveis de professionals independents
 8. Altres serveis exteriors
 9. Tributs fiscalment deduïbles
 10. Despeses financeres
 11. Amortitzacions
 12. Provisions
 13. Amortitzacions i provisions en estimació directa simplificada
 14. Incentius al mecenatge: convenis de col·laboració en activitats d'interès general
 15. Incentius al mecenatge: despeses en activitats d'interès general
 16. Altres conceptes fiscalment deduïbles. Pèrdues per deteriorament del valor dels elements patrimonials. Imports deduïbles.
 17. Altres conceptes fiscalment deduïbles.
 18. Despeses no deduïbles
 19. Assegurances de malaltia
 20. Pèrdues per insolvències de deutors