Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Tributs fiscalment deduïbles

Tenen la consideració de tributs deduïbles els tributs i recàrrecs no estatals, les exaccions parafiscals, les taxes, recàrrecs i contribucions especials estatals no repercutibles legalment, sempre que incideixin sobre els rendiments computats o els béns productors dels mateixos i no tinguin caràcter sancionador.

Són tributs fiscalment deduïbles, per exemple, l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) que recaigui sobre elements afectes a l'activitat.

En cap cas són deduïbles les sancions, el recàrrec de constrenyiment i el recàrrec per presentació fora de termini de declaracions-liquidacions i autoliquidacions tributàries.