Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Amortitzacions i provisions en estimació directa simplificada

La modalitat simplificada del règim d'estimació directa té les següents regles especials quant a la determinació de les despeses deduïbles:

  1. Les amortitzacions de l'immobilitzat material s'han de practicar de forma lineal en funció d'una taula d'amortització simplificada, especial per a aquesta modalitat.

  2. El conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació es quantificaran exclusivament aplicant el percentatge del 5 per 100 sobre el rendiment net, aquest càlcul és realitzat i aplicat pel programa en la casella 0129. L'import màxim deduïble per aquest concepte serà de 2000 euros anuals.

No obstant això, no resultarà d'aplicació aquest percentatge de deducció quan el contribuent opti per l'aplicació de la reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques.

A part d'això, les regles sobre deduïbilitat de les despeses són similars a les establertes per a la modalitat normal del règim d'estimació directa normal.

En general, es consideren deduïbles les despeses previstes en la normativa comptable, sempre que no estiguin expressament exclosos per una norma fiscal.

Perquè una despesa sigui fiscalment deduïble és necessari, a més, que s'hagi meritat, estigui comptabilitzat i es disposi de justificació adequada (generalment factura completa).

AMORTITZACIONS FISCALMENT DEDUÏBLES. ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA

AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL, fiscalment deduïble

Les amortitzacions de l'immobilitzat material es practicaran de forma lineal en funció de la següent taula d'amortitzacions simplificada, aprovada per l'Ordre de 27 de març de 1998 (BOE de 28 de març):

Grup

Elements patrimonials

Coeficient lineal màxim

Període màxim

Percentatge

Anys

1

Edificis i altres construccions

3

68

2

Instal·lacions, mobiliari, béns i resta de l'immobilitzat material

10

20

3

Maquinària

12

18

4

Elements de transport

16

14

5

Equips per a tractament de la informació i sistemes i programes informàtics

26

10

6

Útils i eines

30

8

7

Bestiar boví, porcí, oví i cabrum

16

14

8

Bestiar equí i fruiters no cítrics

8

25

9

Fruiters cítrics i vinyes

4

50

10

Olivar

2

100

Els elements de l'immobilitzat material començaran a amortitzar-se des de la seva posada en condicions de funcionament.

Els elements patrimonials hauran d'amortitzar-se, exclòs el seu valor residual, dins el seu període de vida útil, entenent-se per tal el període màxim d'amortització previst en les taules.

ADQUISICIÓ D'ACTIUS ENTRE L'1 DE GENER DE 2003 I 31 DE DESEMBRE DE 2004.

Per a les adquisicions d'actius nous realitzades entre l'1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2004, els coeficients d'amortització lineals màxims establerts en les taules oficials de coeficients d'amortització s'entendran substituïts, en totes les mencions a ells realitzades, pel resultat de multiplicar aquells per 1,1. El nou coeficient serà aplicable durant la vida útil dels actius nous adquirits durant el període abans esmentat.