Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Seguretat Social a càrrec de l'empresa (incloses les cotitzacions del titular)

Dins aquesta partida s'inclou la Seguretat Social a càrrec de l'empresa així com les cotitzacions corresponents al titular de l'explotació.

Mutualitats de Previsió Social de l'empresari o professional

Com a regla general, no són deduïbles per determinar els rendiments de l'activitat econòmica les aportacions a Mutualitats de Previsió Social del propi empresari o professional, sens perjudici que puguin ser objecte de reducció de la part general de la base imposable.

No obstant això, tindran la consideració de despesa deduïble les quantitats abonades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de previsió social per professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, quan, a l'efecte d'acomplir l'obligació prevista en la disposició addicional quinzena de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentada, en la part que tingui per objecte la cobertura de contingències ateses per la Seguretat Social, amb el límit de la quota màxima per contingències comunes que estigui establerta en cada exercici econòmic per la Seguretat Social.