Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Altres serveis exteriors

Tals com transports, primes d'assegurances, serveis bancaris i similars, publicitat, propaganda i relacions públiques, etc.

Les despeses per atenció a clients o proveïdors seran deduïbles amb el límit de l'1 per cent de l'import net de la xifra de negocis del període impositiu.