Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Altres serveis exteriors

Com ara transports, primes d'assegurances, serveis bancaris i similars, publicitat, propaganda i relacions públiques, etc.

Les despeses per atenció a clients o proveïdors seran deduïbles amb el límit de l'1 per cent de l'import net del volum de negoci del període impositiu.