Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Despeses no deduïbles

No tenen la consideració de despeses deduïbles fiscalment:

 • Les multes i sancions penals i administratives, el recàrrec de constrenyiment i el recàrrec per presentació fora de termini de declaracions-liquidacions i autoliquidacions.

 • Els donatius i liberalitats

  No es consideren donatius i liberalitats les despeses per relacions públiques amb clients o proveïdors ni els que conforme als usos i costums s'efectuïn respecte al personal de l'empresa, ni els realitzats per promocionar, directament o indirectament, la venda de béns i prestació de serveis, ni els que es trobin correlacionats amb els ingressos. No obstant això, aquestes despeses estan subjectes al límit de l'1 per cent de l'import net del volum de negoci del període impositiu.

 • Les dotacions a provisions o fons interns per a la cobertura de contingències idèntiques o anàlogues a les que són objecte dels Plans de Pensions

 • Les aportacions a Mutualitats de Previsió Social del propi empresari o professional, sens perjudici que puguin ser objecte de reducció de la part general de la base imposable.

  No obstant això, tindran la consideració de despesa deduïble les quantitats abonades en virtut de contractes d'assegurança concertats amb mutualitats de previsió social per professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, quan, a l'efecte d'acomplir l'obligació prevista en l'apartat 3 de la disposició transitòria cinquena i en la disposició addicional quinzena de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentada, en la part que tingui per objecte la cobertura de contingències ateses per la Seguretat Social, amb el límit de 4.500 euros anuals (art. 30.1ª Llei).

 • Les despeses de serveis corresponents a operacions realitzades, directament o indirectament, amb persones o entitats residents en països o territoris qualificats reglamentàriament pel seu caràcter de paradisos fiscals, o que es paguin a través de persones o entitats residents en els mateixos, llevat que es provi que la despesa respon a una operació o transacció efectivament realitzada.

 • Les quantitats que, per l'aplicació de clàusules terra, haguessin estat satisfetes pel contribuent el 2018 i respecte a les que, abans de finalitzar el termini de presentació de la declaració, s'assoleixi l'acord de devolució de les mateixes amb l'entitat financera o en compliment de sentències judicials o laudes arbitrals, no es consideraran despesa deduïble.

 • Les despeses de personal que corresponguin a indemnitzacions derivades de l'extinció de la relació laboral, comú o especial, o de la relació mercantil, d'administradors o membres dels Consells d'Administració, de les Juntes que facin les seves vegades i altres membres d'uns altres òrgans representatius, produïdes des de l'1 de gener de 2013, quan superin, per a cada perceptor, el major dels següents imports.

  1. 1.000.000 euros.

  2. L'import establert com a obligatori en l'Estatut dels Treballadors per acomiadament o cessament.