Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Unes altres despeses del personal

  • Despeses de formació del personal.

  • Contribucions satisfetes per l'empresari com a promotor d'un Pla de Pensions del que resultin partícips els seus empleats, o dotacions a sistemes alternatius per a la cobertura de contingències anàlogues a les d'aquests Plans, sempre que siguin deduïbles fiscalment.

  • Indemnitzacions satisfetes al personal de l'empresa per rescabalar-li d'un dany o perjudici.

  • Assegurances d'accident del personal.

  • Qualsevol altra despesa relacionada amb el personal de l'empresa que no sigui considerat com pura liberalitat