Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Assegurances de malaltia

Tindran la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa, les primes d'assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent en la part corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del seu cònjuge e fills menors de vint-i-cinc anys que convisquin amb ell. El límit màxim de deducció serà de 500 euros per cadascuna de les persones assenyalades anteriorment, o bé 1.500 euros si són persones amb discapacitat.