Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Consums d'explotació

Aquesta rúbrica recull les compres consumides a l'exercici de mercaderies, matèries primeres i altres adquisicions corrents de béns efectuades a tercers.

El preu d'adquisició comprendrà el consignat a la factura més totes les despeses addicionals que es produeixin fins que els béns es trobin en magatzem, tals com transports, duanes, segurs, etc.

El cost de producció dels productes fabricats per la mateixa empresa es determinarà afegint el preu d'adquisició de les matèries primeres i altres matèries consumibles, els costos directament imputables al producte, així com la part que raonablement correspongui dels costos indirectes suportats durant el procés de fabricació.

Per a la valoració d'existències, s'admetrà com a criteri valoratiu per a grups homogenis d'existències el cost mitjà ponderat i el FIFO (primera entrada, primera sortida).