Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Pèrdues per insolvències de deutors

Seran deduïbles les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors, quan en el moment de la meritació de l'impost, quan concorrin alguna de les circumstàncies previstes en l'Art - 13 de la Llei sobre Societats, això és:

  1. Que hagi transcorregut el termini de 6 mesos des del venciment de l'obligació.

  2. Que el deutor estigui declarat en situació de concurs.

  3. Que el deutor estigui processat pel delicte d'alçament de béns.

  4. Que les obligacions hagin estat reclamades judicialment o siguin objecte d'un litigi judicial o procediment arbitral de la solució del qual en depengui el cobrament.