Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Sous i salaris

Es recolliran en aquest apartat les retribucions als empleats per sous, pagues extraordinàries, dietes i assignacions per despeses de viatge, retribucions en espècie (inclòs l'ingrés a compte sempre que no s'hagi repercutit als perceptors), etc.

Retribucions satisfetes a membres de la unitat familiar (art. 30.2ª Llei)

Quan resulti degudament acreditat, existint l'oportú contracte laboral i afiliació al règim corresponent de la Seguretat Social, que el cònjuge o els fills menors que convisquin amb el contribuent, treballen habitualment i amb continuïtat en les activitats empresarials desenvolupades per aquest, es podrà deduir per a la determinació dels rendiments les retribucions estipulades amb cadascun d'ells, sempre que no siguin superiors a les de mercat corresponents a la seva qualificació professional i treball desenvolupat.

Aquestes quantitats es consideraran obtingudes pel cònjuge o els fills menors en concepte de rendiments de treball a tots els efectes tributaris.