Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Altres conceptes fiscalment deduïbles. Pèrdues per deteriorament del valor dels elements patrimonials. Imports deduïbles.

Seran deduïbles fiscalment, amb els límits i exclusions establertes en l'article 12 de la Llei de l'impost sobre Societats, les pèrdues per deteriorament de valor dels següents actius:

 1. Seran deduïbles les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors, quan en el moment de la meritació de l'impost concorri alguna de les següents circumstàncies:
  1. Que hagi transcorregut el termini de sis mesos des del venciment de l'obligació.

  2. Que el deutor estigui declarat en situació de concurs.

  3. Que el deutor estigui processat pel delicte d'alçament de béns.

  4. Que les obligacions hagin estat reclamades judicialment o siguin objecte d'un litigi judicial o procediment arbitral de la solució del qual en depengui el cobrament.

  No seran deduïbles les pèrdues respecte dels crèdits que seguidament se citen, excepte que siguin objecte d'un procediment arbitral o judicial que veure's sobre la seva existència o quantia:

  1. Els abonats o fiançats per entitats de dret públic.

  2. Els fiançats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca.

  3. Els garantits mitjançant drets reals, pacte de reserva de domini i dret de retenció, excepte en els casos de pèrdua o enviliment de la garantia.

  4. Els garantits mitjançant un contracte d'assegurança de crèdit o caució.

  5. Els que hagin estat objecte de renovació o pròrroga expressa.

  No seran deduïbles les pèrdues per a la cobertura del risc derivat de les possibles insolvències de persones o entitats vinculades amb el creditor, llevat en el cas d'insolvència judicialment declarada, ni les pèrdues basades en estimacions globals del risc d'insolvències de clients i deutors.

 2. Serà deduïble el preu d'adquisició originari de l'immobilitzat intangible corresponent a fons de comerç, amb el límit anual màxim de la veinteava part del seu import, sempre que es compleixin els següents requisits:
  1. Que s'hagi posat de manifest en virtut d'una adquisició a títol onerós.

  2. Que l'entitat adquirent i transmitent no formin part d'un grup de societats segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats. Si ambdues entitats formen part d'un grup, la deducció s'aplicarà respecte del preu d'adquisició del fons de comerç satisfet per l'entitat transmitent quan l'hagués adquirit de persones o entitats no vinculades.

  3. Que s'hagi dotat una reserva indisponible, com a mínim, per l'import fiscalment deduïble, en els termes establerts en la legislació mercantil. Cas de no poder-se dotar aquesta reserva, la deducció està condicionada al fet que es doti la mateixa amb càrrec als primers beneficis d'exercicis següents.

  Aquesta deducció no està condicionada a la seva imputació comptable en el compte de pèrdues i guanys. Les quantitats deduïdes minoraran, a efectes fiscals, el valor del fons de comerç.

 3. Quan es compleixin els requisits previstos en els paràgrafs a) i b) anteriors serà deduïble amb el límit anual màxim de la dècima part del seu import l'immobilitzat intangible amb vida útil indefinida.

  Aquesta deducció no està condicionada a la seva imputació comptable en el compte de pèrdues i guanys. Les quantitats deduïdes minoraran, a efectes fiscals, el valor de l'immobilitzat.