Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Amortitzacions

Constitueix despesa deduïble les quantitats comptabilitzades que, en concepte d'amortització de l'immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries correspongui a la depreciació efectiva que pateixin els diferents elements per funcionament, ús, gaudeixi o obsolescència.

Es considera que la depreciació és efectiva quan sigui el resultat d'aplicar algun dels mètodes previstos en l'article 12.1.a de la Llei de l'impost sobre Societats, que en resum són els següents:

 1. Amortització lineal segons taules d'amortització establertes en l'article 12.1.a de la Llei de l'impost de Societats a partir de l'1 de gener de 2015.

 2. Percentatge constant sobre el valor pendent d'amortització.

 3. Mètode dels números dígits.

 4. Pla formulat pel contribuent i acceptat per l'Administració.

 5. Justificació de l'import per part del contribuent.

Els elements de l'immobilitzat material i inversions immobiliàries començaran a amortitzar-se des de la seva posada en condicions de funcionament i els de l'immobilitzat intangible des del moment en què estiguin en condicions de produir ingressos.

Els elements patrimonials de l'immobilitzat material i inversions immobiliàries hauran d'amortitzar-se dins el seu període de vida útil, entenent-se per tal el període en què segons el mètode d'amortització adoptat hagi de quedar totalment cobert el seu valor, exclòs el valor residual.

Si es tracta d'elements patrimonials de l'immobilitzat intangible, la seva vida útil és el període durant el qual s'espera, raonablement, que produeixin ingressos.

Els elements patrimonials per als quals, en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, s'estiguessin aplicant un coeficient d'amortització diferent del que els correspongués per aplicació de la nova taula d'amortització prevista en l'article 12.1 de la LIS, s'amortitzaran durant els períodes que restin fins a completar la seva vida útil, d'acord amb la referida taula, sobre el valor net fiscal del bé existent a l'inici del primer període impositiu que comience a partir de l'1 de gener de 2015.

Règims especials

ADQUISICIÓ D'ACTIUS ENTRE L'1 DE GENER DE 2003 I 31 DE DESEMBRE DE 2004.

Per a les adquisicions d'actius nous realitzades entre l'1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2004, els coeficients d'amortització lineals màxims establerts en les taules oficials de coeficients d'amortització s'entendran substituïts, en totes les mencions a ells realitzades, pel resultat de multiplicar aquells per 1,1. El nou coeficient serà aplicable durant la vida útil dels actius nous adquirits durant el període abans esmentat.

ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA:

  1. Que l'arrendador sigui una entitat de crèdit.

  2. Que tingui el contracte una durada mínima de dos anys quan tingui per objecte béns mobles o de deu anys quan tingui per objecte béns immobles o establiments industrials.

  3. Que les quotes d'arrendament financer apareguin expressades en els respectius contractes, diferenciant la part que correspongui a la recuperació del cost del bé per l'entitat arrendadora, exclòs el valor de l'opció de compra i la càrrega financera exigida per ella.

   ARRENDAMENT FINANCER DE L'ARTICLE 116 i Disposició Transitòria trenta-quatrena LIS

   Règim Fiscal arrendament Financer.

   Requisits:

  Complerts els anteriors requisits, les quotes satisfetes gaudeixen del següent tractament fiscal:

  1. La càrrega financera satisfeta a l'entitat arrendadora es considera en qualsevol cas com a despesa deduïble.

  2. Respecte de la part de les quotes que correspongui a la recuperació del cost del bé, cal diferenciar:

   • Terrenys i altres actius no amortitzables: no constitueix despesa deduïble.

   • Actius amortitzables: es considera despesa fiscalment deduïble amb el límit del duple (el triple per a les petites empreses) del coeficient d'amortització lineal segons taules d'amortització oficialment aprovades. L'excés serà deduïble durant els períodes impositius successius, respectant igual límit.

  En el cas de cessió d'ús d'actius amb opció de compra o renovació, sempre que l'import a pagar per l'exercici de l'opció sigui inferior a l'import resultant de minorar el valor de l'actiu en la suma de les quotes d'amortització màxima que correspondrien dins el temps màxim de la durada de la cessió, es considerarà com a arrendament financer en el sentit de la norma 8a del Pla general de Comptabilitat.   En aquest cas, serà deduïble per al cessionari un import equivalent a les quotes d'amortització que, d'acord amb les normes de l'impost sobre societats, incloses les relatives a la llibertat d'amortització, correspondrien als béns cedits.

 1. CONTRACTES D'ARRENDAMENT FINANCER ANTERIORS AL 1-1-96 (DT 6a Llei I.Societats)

  Els contractes d'arrendament financer celebrats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 43/1995 (1 de gener de 1996) que versin sobre béns entregats abans d'aquesta data o sobre béns immobles de la qual entrega s'hagi realitzat d'aquí als dos anys posteriors, es regiran fins al seu total compliment per les normes establertes en la disposició addicional setena de la Llei 26/1988, de 29 de juliol (BOE de 30 de juliol).

  D'acord amb aquesta disposició, tindrà la consideració de despesa deduïble l'import total de les quotes de l'arrendament, exclòs el valor residual pel qual s'exerciti l'opció de compra. No obstant això, si el contracte té per objecte elements no amortitzables, no serà deduïble la part de les quotes corresponent a la recuperació del cost del bé per a l'entitat arrendadora.