Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Incentius al mecenatge: convenis de col·laboració en activitats d'interès general

INCENTIUS AL MECENATGE: CONDICIONS GENERALS D'APLICACIÓ

La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, ha establert les següents modalitats d'incentius fiscals a la participació i col·laboració dels empresaris i professionals en activitats d'interès general:

  • Convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general.

  • Despeses en activitats d'interès general.

L'aplicació d'aquests incentius es limita a l'àmbit d'aquelles activitats econòmiques que determinin el rendiment net de la seva activitat en règim d'estimació directa.

A més, els incentius recollits en els dos primers apartats són incompatibles amb els altres incentius fiscals previstos en la Llei 49/2002, com la deducció per donacions.

Les quantitats satisfetes o les despeses realitzades per empresaris i professionals que determinin el seu rendiment pel Règim d'Estimació Directa, com a conseqüència de convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general celebrats amb a les entitats i institucions de la Llei 49/2002 previstes en la Llei 49/2002, tenen la consideració de despeses deduïbles del rendiment net de l'activitat econòmica exercida.

S'entén per conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general aquell pel qual les entitats esmentades en el paràgraf anterior a canvi d'una ajuda econòmica per a la realització de les activitats que efectuïn en compliment de l'objecte o finalitat específica de la mateixa, es comprometen per escrit a difondre la participació del col·laborador en aquestes activitats.

No existeixen límits per a la deduïbilitat d'aquelles despeses.