Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Arrendaments i cànons

Comprèn aquesta rúbrica les despeses originades pel lloguer de béns mobles o immobles, així com les quantitats satisfetes pel dret d'ús de patents, marques i altres manifestacions de la propietat industrial.

Contraprestacions satisfetes a uns altres membres de la unitat familiar (art. 30.3ª Llei)

Quan el cònjuge o els fills menors del contribuent que convisquin amb ell, realitzin cessions de béns o drets (sempre que no siguin béns o drets comuns a ambdós cònjuges) que serveixin amb l'objectiu de l'activitat empresarial, es podrà deduir per a la determinació del rendiment de l'activitat la contraprestació estipulada, si no excedeix el valor de mercat. A falta de contraprestació estipulada podrà deduir-se el valor de mercat.

La contraprestació o el valor de mercat es consideraran rendiments de capital del cònjuge o els fills menors a tots els efectes tributaris.