Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Despeses financeres

S'inclouen totes les despeses derivades de la utilització de recursos financers de tercers per al finançament de les activitats de l'empresa o dels seus elements d'actiu.

Limitació en la deducibilidad de les despeses financeres netes (art. 16 Llei I. Societats)

S'entén per despeses financeres netes a l'excés de despeses financeres respecte dels ingressos financers.

El límit per deduir les despeses financeres netes de l'exercici vindrà determinat per la més gran de les següents quantitats:

  1. Un import equivalent al 30 % del benefici operatiu del període.

  2. Un milió d'euros, si aquest fos superior a l'anterior límit del 30 per cent del benefici operatiu.

Es considera que fins a l'import d'1 milió d'euros les despeses financeres netes seran deduïbles.

L'import de les despeses financeres netes que, en el seu cas, no hagin estat objecte de deducció en aquest exercici, podran deduir-se als 18 exercicis següents.