Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Altres conceptes fiscalment deduïbles.

Dins aquest concepte hauran de consignar-se totes les altres despeses que tenint el caràcter de deduïbles, no figurin expressament recollits en les anteriors rúbriques.

A títol d'exemple poden citar-se, entre d'altres, els següents, sempre que existeixi una adequada correlació amb els ingressos de l'activitat:

  • Adquisició de llibres, subscripció de revistes professionals i adquisició d'instruments no amortitzables.

  • Despeses d'assistència a cursos, conferències, congressos, etc.

  • Quotes satisfetes per l'empresari o professional a corporacions, cambres i associacions empresarials legalment constituïdes.