Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Altres conceptes fiscalment deduïbles.

Dins d'aquest concepte s'hauran de consignar totes les altres despeses que tenint el caràcter de deduïbles, no figurin expressament recollides en les anteriors rúbriques.

A títol d'exemple poden citar-se, entre altres, els següents, sempre que existeixi una adequada correlació amb els ingressos de l'activitat:

  • Adquisició de llibres, subscripció de revistes professionals i adquisició d'instruments no amortitzables.

  • Despeses d'assistència a cursos, conferències, congressos, etc.

  • Quotes satisfetes per l'empresari o professional a corporacions, cambres i associacions empresarials legalment constituïdes.