Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Reparacions i conservació

Despeses per al sosteniment de l'immobilitzat, no incloent-se els d'ampliació i millora.

S'entén per reparació el procés pel qual es torna a posar en condicions de funcionament un element de l'immobilitzat. Per part seva, la conservació té per objecte mantenir l'actiu en bones condicions de funcionament, mantenint la seva capacitat productiva.