Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Provisions

Com a regla general no són deduïbles les despeses derivades d'obligacions implícites o tàcites, ni els relatius a retribucions i altres prestacions al personal. Tanmateix, són deduïbles en les condicions establertes en l'article 13 de la Llei de l'impost sobre Societats:

 • Les contribucions dels promotors de plans de pensions regulats en el Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions. Aquestes contribucions s'imputaran a cada partícip en la part corresponent. Així mateix, seran deduïbles les contribucions efectuades per les empreses promotores previstes en la Directiva 2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les activitats i la supervisió de fons de pensions de treball, sempre que es compleixin els requisits a), b) i c) del guió següent, i les contingències cobertes siguin les previstes en l'article 8.6 del Reial decret legislatiu 1/2002.

 • Les contribucions per a la cobertura de contingències anàlogues a la dels plans de pensions, sempre que compleixin els següents requisits:

  1. Que siguin imputades fiscalment a les persones als qui es vinculen les prestacions.

  2. Que es transmeti de forma irrevocable el dret a la percepció de les prestacions futures.

  3. Que es transmeti la titularitat i la gestió dels recursos en què consisteixin aquestes contribucions.

 • Les despeses corresponents a actuacions mediambientals seran de caràcter deduïble, de conformitat amb el que disposa l'article 13.2 de la LIS, quan es correspongui amb un pla formulat pel subjecte passiu i acceptat per l'Administració tributària.

 • Les despeses derivades de reestructuracions només seran objecte de deducció quan es refereixi a obligacions legals o contractuals i no merament tàcites.

 • Les despeses inherents als riscos derivats de garanties de reparació i revisió, seran deduïbles fins a l'import necessari per determinar un saldo de la provisió no superior al resultat d'aplicar a les vendes amb garanties vives a la conclusió del període impositiu el percentatge determinat per la proporció en què s'haguessin trobat les despeses realitzades per fer front a les garanties hagudes durant el període impositiu i en els dos anteriors en relació amb les vendes amb garanties realitzades durant aquests períodes impositius.