Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.2.5. Reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic clienta no vinculat

Des del 1-1-2015, amb caràcter general, la quantia de la reducció serà de 2000 euros.

Addicionalment, el rendiment net d'aquestes activitats econòmiques es minorarà en les següents quanties:

 1. Quan els rendiments nets d'activitats econòmiques siguin inferiors a 14.450 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les d'activitats econòmiques superiors a 6.500 euros:

  • Contribuents amb rendiments nets d'activitats econòmiques iguals o inferiors a 11.250 euros: 3.700 euros anuals.

  • Contribuents amb rendiments nets d'activitats econòmiques compresos entre 11.250 i 14.450 euros: 3.700 euros menys el resultat de multiplicar per 1,15625 la diferència entre el rendiment d'activitats econòmiques i 11.250 euros anuals.

 2. Quan es tracti de persones amb discapacitat que obtinguin rendiments nets derivats de l'exercici efectiu d'aquestes activitats econòmiques, 3.500 euros anuals. Aquesta reducció serà de 7.750 euros anuals, per a les persones amb discapacitat que exerceixin de manera efectiva aquestes activitats econòmiques i acreditin necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.

  Com a conseqüència de l'aplicació d'aquesta reducció, el saldo resultant no podrà ser negatiu.

Requisits:

 1. El rendiment net haurà de determinar-se conforme al mètode d'estimació directa. No obstant això, si es determina conforme a la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, la reducció serà incompatible amb la deducció de provisions i despeses de difícil justificació, en aquest cas el programa aplicarà la quantia més favorable.

 2. La totalitat de les seves entregues de béns o prestacions de serveis han d'efectuar-se a única persona, física o jurídica, no vinculada en els termes de l'article 16 del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats, o que el contribuent tingui la consideració de treballador autònom econòmicament dependent conforme al que disposa el Capítol III del Títol II de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom, i el clienta del que depengui econòmicament no sigui una entitat vinculada.

 3. El conjunt de despeses deduïbles corresponents a totes les seves activitats econòmiques no pot excedir el 30 per cent dels seus rendiments íntegres declarats.
 4. Hauran de complir-se durant el període impositiu totes les obligacions formals i d'informació, control i verificació que reglamentàriament es determinin.

 5. Que no es percebin rendiments del treball durant el període impositiu. No obstant això, no s'entendrà que s'incompleix aquest requisit quan es percebin durant el període impositiu prestacions per desocupació o qualsevol de les prestacions previstes en la lletra a) de l'article 17.2, sempre que el seu import no sigui superior a 4.000 euros.

 6. Que com a mínim el 70 per cent dels ingressos del període impositiu estiguin subjectes a retenció o ingrés a compte.

 7. Que no realitzi activitat econòmica alguna a través d'entitats en atribució de rendes.

Tributació conjunta:

Quan el contribuent opti per la tributació conjunta, tindrà dret a la reducció quan individualment compleixi amb els requisits. En aquest cas, la quantia de la reducció a computar en la declaració conjunta serà única i es calcularà tenint en compte les rendes de la unitat familiar, sense que el seu import pugui ser superior al rendiment net de les activitats econòmiques dels membres de la unitat familiar que compleixin individualment els esmentats requisits.