Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.2.4.Reducció del 30 per 100

Els rendiments nets amb un període de generació superior a dos anys, així com aquells qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, es reduiran en un 30 per 100.

No resultarà aplicable aquesta reducció a aquells rendiments que, encara quan individualment

podrien derivar d'actuacions desenvolupades al llarg d'un període que complís els requisits indicats, procedeixin de l'exercici d'una activitat econòmica que de forma regular o habitual obtingui aquest tipus de rendiments.

Quan els rendiments d'activitats econòmiques amb un període de generació superior a dos anys es percebin de forma fraccionada, només serà aplicable la reducció del 30 per 100 en cas que el quocient resultant de dividir el nombre d'anys corresponent al període de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, sigui superior a dos.

Atenció: normalment la reducció s'haurà de consignar sense cap signe.Tanmateix, quan la reducció afecti a un rendiment net negatiu es consignarà precedida del signe menys (-).

RENDIMENTS OBTINGUTS DE FORMA NOTÒRIAMENT IRREGULAR EN EL TEMPS (art. 25 Rgl.)

Es consideren rendiments d'activitats econòmiques obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, exclusivament, els següents, quan s'imputin en únic període impositiu:

  • Subvencions de capital per a l'adquisició d'elements de l'immobilitzat no amortitzables.

  • Indemnitzacions i ajuts per cessament d'activitats econòmiques.

  • Premis literaris, artístics o científics que no gaudeixin d'exempció en aquest Impost.No es consideren premis, a aquests efectes, les contraprestacions econòmiques derivades de la cessió de drets de propietat intel·lectual o industrial o que substitueixin aquestes.

  • Les indemnitzacions percebudes en substitució de drets econòmics de durada indefinida.