Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.2.2. Ingressos íntegres

Es farà constar en aquest apartat la totalitat dels ingressos, inclosos l'autoconsum, les subvencions i altres transferències.

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

Constitueixen els ingressos d'explotació l'import de les contraprestacions obtingudes per la venda de béns i la prestació dels serveis que constitueixin l'objecte de l'activitat, inclosos els procedents de serveis accessoris a l'activitat principal.

ALTRES INGRESSOS (incloses subvencions i altres transferències)

S'inclouran en aquesta rúbrica, entre d'altres, els següents conceptes:

 1. Treballs realitzats per a la pròpia empresa

  Sens perjudici del seu còmput com a despesa d'acord amb la seva naturalesa, al final de l'exercici es considerarà com a ingrés en contrapartida el cost de producció de l'immobilitzat fabricat o construït per la pròpia empresa.

 2. Excessos i aplicacions de provisions

  Es farà constar com a ingrés els excessos i aplicacions de provisions que hagin constituït despesa fiscalment deduïble

 3. Altres ingressos de gestió

  Com, per exemple, contraprestacions per serveis de mediació realitzats de manera accidental, o per la prestació eventual de certs serveis (transport, reparacions, assessoria, informes …), o ingressos per serveis al personal.

 4. Indemnitzacions percebudes d'entitats asseguradores

  Indemnitzacions percebudes d'entitats asseguradores per sinistres que hagin afectat a productes de l'explotació (existències de mercaderies, primeres matèries, envasos, embalatges, etc.).

 5. Subvencions i ajuts públiques

  S'indicaran les subvencions i altres ajuts públics percebudes en l'exercici de l'activitat, sense incloure aquelles que estiguin exemptes i conforme als següents criteri d'imputació:

  • Subvencions de capital:

   Són les concedides per afavorir l'establiment de l'activitat o la realització d'inversions en immobilitzat.

   S'imputen com a ingrés en proporció a la depreciació experimentada en l'exercici (amortització) pels actius finançats amb aquestes subvencions.

   En el cas d'actius no depreciables, la subvenció s'imputarà al resultat de l'exercici en el que es produeixi l'alienació o baixa en l'inventari dels mateixos, amb aplicació en la casella  0145 de la reducció del 30 per 100 per ser considerats reglamentàriament com a rendiments obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.

  • Subvencions a l'explotació:

   Són les concedides, en general, per assegurar una rendibilitat mínima o compensar pèrdues ocasionades en l'activitat.

   S'imputen íntegrament com a ingrés durant el període en què es meritin.

AUTOCONSUM DE BÉNS I SERVEIS (art. 28.4 Llei)

S'inclourà com a ingrés el valor normal de mercat dels béns i serveis objecte de l'activitat que el contribuent cedeixi o presti a tercers de manera gratuïta o es destinin a l'ús o consum propis.

Així mateix quan mitjanci contraprestació i aquesta sigui notòriament inferior al valor normal en el mercat dels béns i serveis, s'atendrà a aquest últim.

TRANSMISSIÓ ELEMENTS PATRIMONIALS QUE HAGIN GAUDIT DE LLIBERTAT D'AMORTITZACIÓ: EXCÉS AMORTITZACIÓ DEDUÏDA RESPECTE AMORTITZACIÓ DEDUÏBLE. (Disposició addicional trentena Llei IRPF)

Si s'han transmès elements patrimonials que haguessin gaudit de la llibertat d'amortització prevista en la disposició addicional onzena o en la disposició transitòria trenta-setena, ambdues del text refós de la Llei de l'impost sobre Societats, per al càlcul del guany o pèrdua patrimonial a què, si escau, pugui donar lloc la transmissió no es minorarà el valor de transmissió en l'import de les amortitzacions fiscalment deduïdes que excedeixin les que haguessin estat fiscalment deduïbles de no haver-se aplicat aquella.

L'esmentat excés tindrà la consideració del rendiment íntegre de l'activitat econòmica, i haurà de consignar-ho en la casella 0116 de l'Apartat E1 durant el període impositiu en què efectuï la transmissió.

Tractament de l'IVA

Entre els ingressos no ha d'incloure's l'import de l'IVA transferit, llevat que l'activitat desenvolupada es trobi en el Règim Especial del Recàrrec d'Equivalència o en el d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.