Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.2.7. Reducció per inici d'una activitat econòmica

Els contribuents que iniciïn l'exercici d'una activitat econòmica i determinin el rendiment net de la mateixa conforme al mètode d'estimació directa, podran reduir en un 20 per cent el rendiment net positiu declarat conforme a aquest mètode, minorat si escau per les reduccions previstes en els apartats 1 i 2 anteriors, durant el primer període impositiu en què el mateix sigui positiu i durant el període impositiu següent.

A l'efecte del que disposa el paràgraf anterior s'entendrà que s'inicia una activitat econòmica quan no s'hagués exercida activitat econòmica alguna l'any anterior a la data d'inici de la mateixa, sense tenir en consideració aquelles activitats en exercici del qual s'hagués cessat sense haver arribat a obtenir rendiments nets positius des del seu inici.

Quan amb posterioritat a l'inici de l'activitat a què es refereix el paràgraf primer anterior s'iniciï una nova activitat sense haver cessat en l'exercici de la primera, la reducció prevista en aquest apartat s'aplicarà sobre els rendiments nets obtinguts durant el primer període impositiu en què els mateixos siguin positius i durant el període impositiu següent, a comptar de l'inici de la primera activitat.

La quantia dels rendiments nets a què es refereix aquest apartat sobre la qual s'aplicarà l'esmentada reducció no podrà superar l'import de 100.000 euros anuals.

No resultarà d'aplicació la reducció prevista en aquest apartat durant el període impositiu en el que més del 50 per cent dels ingressos del mateix procedeixin d'una persona o entitat de la que el contribuent hagués obtingut rendiments del treball l'any anterior a la data d'inici de l'activitat.

EMPLENAMENT: Una vegada calculat el rendiment net de l'activitat Casella  0144, haurà de marcar amb una X les següents caselles en el que es pregunta si té dret a les reduccions per l'exercici de determinades activitats econòmiques, caselles  0148 i  0149 i per inici d'una activitat econòmica, casella 0150.

Important: Si ha realitzat més d'una activitat econòmica durant l'exercici amb dret a la reducció, incloses les realitzades a través d'entitats en règim d'atribució de rendes, haurà de marcar la casella corresponent a cadascuna de les activitats.