Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.5.2.7.Reducció per inici d'una activitat econòmica

Els contribuents que iniciïn l'exercici d'una activitat econòmica i determinin el rendiment net de la mateixa d'acord amb el mètode d'estimació directa, podran reduir en un 20 per cent el rendiment net positiu declarat d'acord amb l'esmentat mètode, minorat en el seu cas per les reduccions previstes en els apartats 1 i 2 anteriors, en el primer període impositiu en què el mateix sigui positiu i en el període impositiu següent.

A efectes del disposat en el paràgraf anterior s'entendrà que s'inicia una activitat econòmica quan no s'hagués exercit cap activitat econòmica l'any anterior a la data d'inici de la mateixa, sense tenir en consideració aquelles activitats a l'exercici del qual s'hagués cessat sense haver arribat a obtenir rendiments nets positius des del seu inici.

Quan posteriorment a l'inici de l'activitat a què es refereix el paràgraf primer anterior s'iniciï una nova activitat sense haver cessat en l'exercici de la primera, la reducció prevista en aquest apartat s'aplicarà sobre els rendiments nets obtinguts en el primer període impositiu en què els mateixos siguin positius i en el període impositiu següent, a comptar des de l'inici de la primera activitat.

La quantia dels rendiments nets a què es refereix aquest apartat sobre la qual s'aplicarà l'esmentada reducció no podrà superar l'import de 100.000 euros anuals.

No resultarà d'aplicació la reducció prevista en aquest apartat en el període impositiu en què més del 50 per cent dels ingressos del mateix procedeixin d'una persona o entitat de la qual el contribuent hagués obtingut rendiments del treball l'any anterior a la data d'inici de l'activitat.

EMPLENAMENT:Una vegada calculat el rendiment net de l'activitat Casella 0144 , haurà de marcar amb una X les següents caselles en el que es pregunta si té dret a les reduccions per l'exercici de determinades activitats econòmiques, caselles 0148 i 0149 i per inici d'una activitat econòmica, casella 0150.

Important:Si ha realitzat més d'una activitat econòmica durant l'exercici amb dret a la reducció, incloses les realitzades a través d'entitats en règim d'atribució de rendes, haurà de marcar la casella corresponent en cada una de les activitats.