Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.1.4. Emplenament

Haurà de complimentar els següents apartats.

 • NIF DE L'ENTITAT

  Consigni el número d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat en règim d'atribució de rendes rendes atribuïdes de les quals hagin d'incloure's en aquest apartat i de la que el contribuent és soci, comuner o partícip. Casella 0209.

  Les entitats No residents que manquen de NIF, consignaran en la casella  0209 el número d'identificació que tinguin assignat les esmentades entitats al país de residència, i marquessin amb una “X” la casella  0221 per indicar aquesta circumstància.

 • PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ DEL CONTRIBUENT EN L'ENTITAT

  Es consignarà en aquesta casella, expressat amb dos decimals, el percentatge de participació que té el soci, partícip o comuner en l'entitat en règim d'atribució de rendes.

 • RENDES ATRIBUÏDES

  Es consignarà el rendiment net atribuït en les caselles corresponents en funció de la font d'on sigui procedent: rendiments del capital mobiliari distingint aquells a integrar en la base imposable general o de l'estalvi, rendiments del capital immobiliari, rendiments d'activitats econòmiques i guanys i pèrdues patrimonials, distingint així mateix dins aquestes últimes les que derivin o no de la transmissió d'un element patrimonial.

  Es consignarà també, si escau, l'import de les  reduccions i les minoracions a les que tingués dret el contribuent.

  Atenció: Les rendes corresponents al règim especial d'imputació de rendes immobiliàries hauran de declarar-se en l'apartat"Béns immobles a disposició dels seus titulars" (apartat C de la pàgina  5 de la declaració).

  • Rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable general:

   Haurà de facilitar el rendiment net atribuït i, si escau, l'import de les  reduccions i les minoracions a les que tingués dret el contribuent.

  • Rendiments del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi:

   Haurà de facilitar la següent informació:

   • Haurà de consignar el conjunt de rendiments de capital mobiliari sense incloure els rendiments que s'indiquen en l'apartat següent.

   • Haurà de distingir els rendiments de capital mobiliari derivats de deute subordinat o de participacions preferents (diferenciant els rendiments positius dels negatius) dels que no derivin d'aquest tipus de productes.

  • Rendiments del capital immobiliari (immobles arrendats o cedits a tercers)

   S'obrirà una finestra de captura de dades en la que haurà de facilitar el rendiment net atribuït per l'entitat en atribució de rendes i, si escau, les reduccions i minoracions a les que tingués dret el contribuent.

   Si el rendiment net atribuït menys les reduccions i minoracions si escau aplicables, és inferior al rendiment mínim computable en cas de parentesc, haurà d'indicar en l'apartat de la finestra referent a "Rendiment net atribuït" el rendiment mínim en cas de parentesc i no incloure cap dada en "Reduccions i Minoracions" .

   Haurà de relacionar també els immobles arrendats o cedits a tercers, indicant les següents dades que apareixeran reflectits posteriorment en el model de declaració en l'apartat" Relació de béns immobles arrendats o cedits a tercers per entitats en règim d'atribució de rendes" del apartadoC de la pàgina  6 de la declaració:

   • Titularitat: Es reflectirà el percentatge en la titularitat de l'immoble com a conseqüència de la participació en l'entitat.

   • Naturalesa:S'indicarà si l'immoble té naturalesa rústica o urbana.

   • Situació:   Se seleccionarà la clau que correspongui a la situació de l'immoble entre les que apareixen en el desplegable de la finestra.

   • Referència cadastral: Es recollirà en aquest apartat la referència cadastral de l'immoble que consta en el rebut de l'Impost de Béns Immobles que correspon al mateix.

  • Rendiments d'activitats econòmiques :

   Haurà de marcar amb una X en la casella corresponent si opta, a l'efecte de la imputació temporal dels rendiments, per l'aplicació del criteri de cobraments i pagaments, en lloc del de meritació.

   Haurà de triar el règim de determinació del rendiment net i consignar el rendiment net atribuït i, si escau, l'import de les  reduccions i les minoracions a les que tingués dret el contribuent.

   Reducció per inici d'activitat (per a estimació directa): Haurà d'indicar en la finestra de captura de dades el rendiment net atribuït disminuït en les reduccions i minoracions aplicables).

   IMPORTANT

   En el cas de percebre rendiments d'activitats econòmiques de diverses entitats, haurà de reagrupar els rendiments en dues columnes diferenciades, d'una banda totes les quantitats rendiment del qual sigui positiu, i en una altra columna totes les imputacions que siguin negatives.

  • Guanys i Pèrdues patrimonials imputables a 2018 : Haurà d'indicar en les caselles corresponents els guanys i/o pèrdues patrimonials atribuïdes per l'entitat, distingint les que derivin o no de la transmissió d'un element patrimonial.

   Distingirem primerament, els guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'algun element patrimonial.

   A continuació haurem de consignar primerament els guanys patrimonials atribuïts per l'entitat que deriven de la transmissió d'elements patrimonials.

   En l'apartat següent, i en cas que l'import de la transmissió sigui destinat a constituir una renda vitalícia, haurem de consignar aquest import.

   Si al guany patrimonial obtingut és d'aplicació la Disposició Transitòria Novena, això és, si l'element patrimonial transmès va ser adquirit amb anterioritat a 31 de desembre de 1994, s'haurà de consignar el valor de transmissió de l'element patrimonial al que se li aplica determinats índexs correctores part del valor des de la data d'adquisició a 20 de gener de 2006.

   Si la transmissió efectuada és la d'un immoble urbà adquirit entre el 12 de maig i 31 de desembre de 2012, el guany patrimonial obtingut estarà exempta en un 50%. Havent de-ho consignar en la casella 0236.

   En la casella 237 següent haurem de consignar el guany patrimonial produït per la transmissió d'algun element patrimonial que estigués exempta per la reinversió en reptes vitalícies.

   Si l'import del guany està exempta per reinversió en entitats de nova o recent creació, haurà d'indicar-ho en la casella 0238.

   En les següents caselles 0239 i 0240 haurem d'incloure els guanys susceptibles de reducció per la DT 9a, i les reduccions aplicables.

   Finalment haurem de consignar en la casella  0243 les pèrdues patrimonials produïdes per la transmissió d'elements patrimonials.

 • RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE ATRIBUÏTS

  Es consignaran les retencions i ingressos a compte atribuïts, el programa traslladarà l'import a la casella 0603 de la pàgina 19 de la declaració.

RENDIMENT MÍNIM COMPUTABLE EN CAS DE PARENTESC (Article 24 Llei)

Quan l'adquirent, cessionari, arrendatari o subarrendatari del bé immoble o del dret real que recaigui sobre el mateix, sigueu el cònjuge o un parent del contribuent, inclosos els afins, fins al tercer grau inclusivament (pares-fills; avis-nets; germans; oncles-nebots), el rendiment net total no podrà ser inferior al que resulti d'aplicar les regles de l'apartat"IMPUTACIÓ DE RENDES IMMOBILIÀRIES".