Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.12.1.2.1.declaració complementàries sense sanció ni interessos ni cap recàrrec

 • Percepció de retards de rendiments del treball (art. 14.2.b) Llei)

  Quan per circumstàncies justificades no imputables al contribuent, els rendiments derivats del treball es percebin en períodes impositius diferents a aquells en què van ser exigibles, s'imputaran a aquests, practicant-se, en el seu cas, declaració-liquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora ni cap recàrrec.

  Quan no s'hagués satisfet la totalitat o part d'una renda, per trobar-se pendent de resolució judicial la determinació del dret a la seva percepció o la seva quantia, els rendiments es consideraran exigibles en el període impositiu en què la resolució judicial adquireixi fermesa.

  La declaració es presentarà en el termini que mitja entre la data en què es percebin i el final de l'immediat següent termini de declaració per l'impost.

 • Pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència (art. 63 Rgl.)

  En el supòsit de pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència que es refereix l'article 14.3 de la Llei de l'Impost, totes les rendes pendents d'imputació s'hauran d'integrar en la base imposable corresponent a l'últim període que s'hagi de declarar per aquest Impost, practicant-se, en el seu cas, declaració-liquidació complementària, sense sanció, ni interessos de demora ni cap recàrrec, en el termini de tres mesos des que el contribuent perdi la seva condició per canvi de residència.

  No obstant això, quan el trasllat de residència es produeixi a un altre Estat membre de la Unió Europea, el contribuent podrà optar per imputar les rendes pendents conforme al disposat en el paràgraf anterior, o per presentar a mida que es vagin obtenint cada una de les rendes pendents d'imputació, una autoliquidació complementària sense sanció, ni interessos de demora ni cap recàrrec, corresponent a l'últim període que s'hagi de declarar, per aquest Impost.L'autoliquidació es presentarà en el termini de declaració del període impositiu en el que hagués correspost imputar les esmentades rendes en cas de no haver-se pro­ducido la pèrdua de la condició de contribuent.

  En l'apartat "Declaració complementària" de la pàgina 3 de la declaració hi ha inclosa la casella 111 que haurà de marcar amb una "X" si la declaració complementària està motivada pel trasllat de residència a un altre Estat membre de la Unió Europea i el contribuent opta per imputar les rendes pendents a mesura que s'obtinguin.

 • Declaració complementària motivada per haver inclòs com a despesa quantitats rebudes per la devolució de les clàusules de limitació dels tipus d'interès (clausulas terra)

  Cuandotales quantitats prèviament satisfetes haurien tingut la consideració de despesa deduïble en exercicis anteriors no prescrits, s'haurà   de presentar declaració complementària corresponent a tals exercicis, sense sanció, interessos de demora ni cap recàrrec.