Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.12.1.2.1. Declaracions complementàries sense sanció ni interessos ni recàrrec algun

 • Percepció d'endarreriments de rendiments del treball (art. 14.2.b) Llei)

  Quan per circumstàncies justificades no imputables al contribuent, els rendiments derivats del treball es percebin en períodes impositius diferents d'aquells en què van ser exigibles, s'imputaran a aquests, practicant-se, si escau, declaració-liquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora ni recàrrec algun.

  Quan no s'hagués satisfet la totalitat o part d'una renda, per trobar-se pendent de resolució judicial la determinació del dret a la seva percepció o la seva quantia, els rendiments es consideraran exigibles durant el període impositiu en què la resolució judicial adquireixi fermesa.

  La declaració es presentarà en el termini que mitjança entre la data en què es percebin i el final de l'immediat següent termini de declaracions per l'impost.

 • Pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència (art. 63 Rgl.)

  En el supòsit de pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència que es refereix l'article 14.3 de la Llei de l'impost, totes les rendes pendents d'imputació hauran d'integrar-se en la base imposable corresponent a l'últim període que hagi de declarar-se per aquest Impost, practicant-se, si escau, declaració-liquidació complementària, sense sanció, ni interessos de demora ni recàrrec algun, en el termini de tres mesos des que el contribuent perdi la seva condició per canvi de residència.

  No obstant això, quan el trasllat de residència es produeixi a un altre Estat membre de la Unió Europea, el contribuent podrà optar per imputar les rendes pendents conforme al que disposa el paràgraf anterior, o per presentar a mida en què es vagin obtenint cadascuna de les rendes pendents d'imputació, una autoliquidació complementària sense sanció, ni interessos de demora ni recàrrec algun, corresponent a l'últim període que hagi de declarar-se per aquest Impost. L'autoliquidació es presentarà en el termini de declaració del període impositiu en el que hagués correspost imputar aquestes rendes en cas de no haver-se pro­ducido la pèrdua de la condició de contribuent.

  En l'apartat"Declaració complementària" de la pàgina  3 de la declaració està inclosa la casella 111 que haurà de marcar amb una "X" si la declaració complementària està motivada pel trasllat de residència a un altre Estat membre de la Unió Europea i el contribuent opta per imputar les rendes pendents a mesura que s'obtinguin.

 • Declaració complementària motivada per haver inclòs com a despesa quantitats rebudes per la devolució de les clàusules de limitació dels tipus d'interès (clausulas sòl)

  Cuandotales quantitats prèviament satisfetes haguessin tingut la consideració de despesa deduïble en exercicis anteriors no prescrits, s'haurà de   presentar declaració complementària corresponent a tals exercicis, sense sanció, interessos de demora ni recàrrec algun.