Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.12.1.2. Forma de realitzar la declaració complementàries del 2018

La nova declaració (complementària) recollirà la totalitat de les dades que hagin de ser declarats, incorporant, al costat dels correctament reflectits en la declaració originària, els de nova inclusió o modificació.

Una vegada determinada la quota diferencial resultant de la nova liquidació, es restarà de la mateix l'import que es va ingressar en la declaració originària, si aquesta va ser positiva, o bé se li sumarà la devolució percebuda, si va resultar per retornar; el resultat obtingut és la quota que haurà de ser ingressada com a conseqüència de la declaració complementària.

Els càlculs realitzats pel programa es recolliran en l'apartat"O" de la pàgina 18 de la declaració i en el document d'ingrés (model 100).

EMPLENAMENT 

Si la declaració complementària calculada resulta una quantitat per retornar inferior a la sol·licitada en l'anterior declaració i aquesta devolució no ha estat acordada per l'agència tributària, marqui únicament la casella 107, i no marqui cap de les següents caselles, encara que si estigui en algun dels supòsits que puguin indicar.

 1. Haurà de marcar amb una "X" la casella o caselles que correspongui a la de la declaració complementària de què es tracti:

  Casella 108 Si ha percebut endarreriments  de rendiments del treball amb posterioritat a la presentació de l'anterior declaració de l'exercici 2018. 

  Casella 109 Haurà de marcar aquesta casella si ha percebut quantitats per la clausula sòl, quan, en el mateix exercici 2018, els ha consignat com a despesa deduïble de rendiments de capital immobiliari, o activitat econòmica.

  Casella 110 quan hagi de presentar declaració complementària de l'exercici 2018 per haver perdut la condició de contribuent per canvi de residència a l'estranger, llevat dels contribuents que estiguin en el cas del supòsit següent de la casella 111.

  Casella 111 En el cas que es produeixi un trasllat de residència a un altre estat de la Unió Europea, i s'opta per imputar les rendes pendents a mesura que s'obtinguin.

  Casella 112 Declaració complementària per canvi de residència a l'estranger, que generin guanys patrimonials.

  Casella 113 Declaració complementària per la pèrdua de la condició de resident, en l'exercici 2018, del soci al que li hagi sigut d'aplicació el règim especial de bescanvi de valors  o de fusions i excisiones previstos en la Llei de l'impost sobre Societats.

  Casella 114 Complentaria si s'ha produït canvi de residència a una altra Comunitat Autònoma i no tingui per això efectes

  Casella 115 Quan s'ha realitzat, en l'exercici 2018 disposició anticipada de drets consolidats de sistemes de previsió social.

  Casella 116 Quan el titular del patrimoni protegit de persones amb discapacitat a disposat de béns o drets d'aportacions realitzades en l'exercici 2018.

  Casella 117 Quan s'han incomplert les condicions necessàries per poder aplicar l'exempció per reinversió en habitatge habitual i entitats de nova o recent creació, declarades en en exercici 2018.

  Casella 118 Quan s'ha incomplert les condicions que es van assumir en l'aplicació de l'exempció per reinversió en rendes vitalícies, o bé anticipació total o parcial dels drets econòmics derivats d'aquelles rendes vitalícies.

  Casella 119 Quan s'ha incomplert el termini del manteniment de les accions en, com a mínim, tres anys, entregades als treballadors.

  Casella 120 Quan es declaro exempta una indemnització per acomiadament o cessament en l'exercici 2018, i que amb posterioritat es produeix la pèrdua d'aquesta exempció.

  Casella 121 tcuando s'adquireixin elements patrimonials, valors o participacions homogeneos que impudan computar la pèrdua patrimonial inicialment consegnada en la declaració d'exercici 2018.

  Casella 122 Debera marcar aquesta casella quan el motiu de la declaració complenetaria és diferent dels reflectits en les caselles 108 a 121.

  Resultat de les anteriors autoliquidacions corresponents a 2018:

  Es consignarà a més en la casella que sigui procedent, la quantitat per ingressar de l'anterior declaració, o si la declaració originària va resultar per retornar (excepte quan hagi sigut procedent marcar la  casella 107) l'import de la devolució sempre que aquesta ja hagi estat efectuada per l'Administració Tributària.

 1. 8.12.1.2.1. Declaracions complementàries sense sanció ni interessos ni recàrrec algun
 2. 8.12.1.2.2. Declaracions complementàries amb inclusió d'interessos de demora
 3. 8.12.1.2.3. Fraccionament en els supòsits de defunció i de pèrdua de la residència a Espanya
 4. 8.12.1.2.4. Tipus de gravamen