Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.12.1.2.3. Fraccionament en els supòsits de defunció i de pèrdua de la residència a Espanya

DEFUNCIÓ DEL CONTRIBUENT

En el cas de la defunció del contribuent previst en l'article 14.4 de la Llei de l'impost, totes les rendes pendents d'imputació hauran d'integrar-se en la base imposable de l'últim període impositiu que hagi de declarar-se per aquest Impost.

PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE CONTRIBUENT PER CANVI DE RESIDÈNCIA

En cas que el contribuent perdi la seva condició per canvi de residència, d'acord amb el que preveu l'article 14.3 de la Llei de l'impost, totes les rendes pendents d'imputació hauran d'integrar-se en la base imposable corresponent a l'últim període que hagi de declarar-se per aquest Impost, practicant-se, si escau, declaració-liquidació complementària, sense sanció, ni interessos de demora ni recàrrec algun, en el termini de tres mesos des que el contribuent perdi la seva condició per canvi de residència.

FRACCIONAMENT

En aquests supòsits, els successors del causant o el contribuent podran sol·licitar el fraccionament de la part de deute tributari corresponent a aquestes rendes, calculada aplicant el tipus de gravamen regulat en l'article 80.2 de la Llei de l'impost.