Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.12.1.2.3.Fraccionament en els supòsits de mort i de pèrdua de la residència a Espanya

MORT DEL CONTRIBUENT

En el cas de la mort del contribuent previst a l'article 14.4 de la Llei de l'Impost, totes les rendes pendents d'imputació s'hauran d'integrar a la base imposable de l'últim període impositiu que s'hagi de declarar per aquest Impost.

PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE CONTRIBUENT PER CANVI DE RESIDÈNCIA

En el cas que el contribuent perdi la seva condició per canvi de residència, d'acord amb el previst a l'article 14.3 de la Llei de l'Impost, totes les rendes pendents d'imputació s'hauran d'integrar en la base imposable corresponent a l'últim període que s'hagi de declarar per aquest Impost, practicant-se, en el seu cas, declaració-liquidació complementària, sense sanció, ni interessos de demora ni cap recàrrec, en el termini de tres mesos des que el contribuent perdi la seva condició per canvi de residència.

FRACCIONAMENT

En aquests supòsits, els successors del causant o el contribuent podran sol·licitar el fraccionament de la part de deute tributari corresponent a les esmentades rendes, calculat aplicant el tipus de gravamen regulat a l'article 80.2 de la Llei de l'Impost.