Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.12.1.2.2.declaració complementàries amb inclusió d'interessos de demora

 • Pèrdua total o parcial del dret a l'exempció per reinversió en habitatge habitual (art. 41 Rgl.)

  Quan s'hagués perdut, totalment o parcialment, el dret a l'exempció per reinversió del guany patrimonial derivada de la transmissió de l'habitatge habitual com a conseqüència de no haver-se efectuat finalment l'esmentada reinversió dins del termini establert, o bé per haver-se incomplert qualsevol altra de les condicions que determinen el dret a l'esmentat benefici fiscal.

  En tal cas el contribuent imputarà la part del guany no exempt a l'any de la seva obtenció, practicant autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, que es presentarà en el termini que intervingui entre la data en què es produeixi l'incompliment i l'acabament del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi l'esmentat incompliment.

 • Pèrdua de l'exempció de determinades retribucions en espècie (art. 43 Rgl.)

  Quan s'hagués perdut, per part dels treballadors en actiu de les societats, el dret a no considerar com a retribució en espècie la percepció d'accions o participacions de la societat per a la qual treballen, o bé d'una altra societat del grup, en els termes i condicions establerts a l'article 43 del Reglament de l'IRPF, com a conseqüència d'haver-se incomplert el termini de manteniment de les esmentades accions o participacions previst a l'esmentat article.

  L'incompliment d'aquest termini motivarà l'obligació de presentar una autoliquidació complementària, amb els corresponents interessos de demora, en el termini que intervingui entre la data en què s'incompleixi el requisit i l'acabament del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi l'esmentat incompliment.

 • Disposició de drets consolidats de sistemes de previsió social (art.58.8 Llei)

  En els casos de disposició, total o parcial, de drets consolidats així com dels drets econòmics que es derivin dels diferents sistemes de previsió social previstos en el art.58 de la Llei en supòsits diferents dels previstos per a la disposició de drets consolidats dels Plans de Pensions, el contribuent haurà de reposar les reduccions en la base imposable indegudament practicades, practicant autoliquidacions complementàries, amb inclusió dels interessos de demora.

 • Pèrdua de l'exempció per acomiadament o cessament (arts.1 i 73 Rgl.)

  Quan es produeixi la pèrdua de l'exempció de la indemnització per acomiadament o cessament del treballador en el supòsit que, dins dels tres anys següents a l'acomiadament o cessament, aquest torni a prestar serveis a la mateixa empresa o a una altra empresa vinculada a aquella, haurà de presentar autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, en el termini que intervingui entre la data en què torni a prestar serveis i l'acabament del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi l'esmentada circumstància.

 • Recompra d'elements patrimonials que hagin originat pèrdues computades en la declaració (art. 33.5, lletres e) i g) Llei;art. 73.2 Rgl.)

  Quan el contribuent realitzi l'adquisició dels elements patrimonials o dels valors o participacions homogenis posteriorment a l'acabament del termini reglamentari de declaració del període impositiu en què va computar la pèrdua patrimonial derivada de la transmissió, haurà de presentar autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, en el termini que intervingui entre la data en què es produeixi l'adquisició i l'acabament del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es realitzi l'esmentada adquisició.

 • Pèrdua del dret a la reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creació d'ocupació (D.A. vint-i-setena Llei IRPF).

  Quan s'incompleixi el requisit referent a la plantilla mitjana establert en la D.A 27a de la LIRPF es presentarà autoliquidació complementària, amb inclusió d'interessos de demora, en el termini que mitja entre la data en què s'incompleixi el requisit i l'acabament del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produeixi l'esmentat incompliment.