Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.12.1.2.4.Tipo de gravamen

A efectes del fraccionament en els supòsits de mort i de pèrdua de la residència a Espanya, el tipus de gravamen serà el resultat de multiplicar per 100 el quocient obtingut de dividir la quota líquida total per la base liquidable.

A tal final s'haurà de diferenciar el tipus de gravamen que correspongui a les rendes generals i de l'estalvi, segons procedeixi.

El tipo de gravamen se expresará con dos decimales.