Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.12.1.2.4. Tipus de gravamen

A l'efecte del fraccionament en els supòsits de defunció i de pèrdua de la residència a Espanya, el tipus de gravamen serà el resultat de multiplicar per 100 el quocient obtingut de dividir la quota líquida total per la base liquidable.

A aquest efecte s'haurà de diferenciar el tipus de gravamen que correspongui a les rendes generals i de l'estalvi, segons que correspongui.

El tipus de gravamen s'expressarà amb dos decimals.