Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

2.Achegas e contribucións a mutualidades de previsión social

En relación coa redución das devanditas achegas e contribucións, deben terse en conta os seguintes supostos, condicións particulares e requisitos:

Requisitos subxectivos

 1. Profesionais non integrados nalgún dos réximes da Seguridade Social.

  Dan dereito a redución as cantidades aboadas en virtude de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionais non integrados nalgún dos réximes da Seguridade Social, polos seus cónxuxes e familiares consanguíneos en primeiro grao, así como polos traballadores das citadas mutualidades, na parte que teña por obxecto a cobertura das continxencias previstas no artigo 8.6 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións (xubilación;incapacidade laboral total e permanente para a profesión habitual ou absoluta e permanente para todo traballo, e a grande invalidez;morte do partícipe ou beneficiario e dependencia severa ou gran dependencia do partícipe), sempre que as devanditas cantidades non tivesen a consideración de gasto deducible para a determinación do rendemento neto de actividades económicas.

  Véxase, dentro do Capítulo 7, e dos "Gastos do titular da actividade"O punto "Especialidades no IRPF das achegas a Mutualidades de Previsión Social do propio empresario ou profesional".

 2. Profesionais ou empresarios individuais integrados en calquera dos réximes da Seguridade Social.

  Dan dereito a redución as cantidades aboadas en virtude de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionais ou empresarios individuais integrados en calquera dos réximes da Seguridade Social, polos seus cónxuxes e familiares consanguíneos en primeiro grao, así como polos traballadores das citadas mutualidades na parte que teña por obxecto a cobertura das continxencias comentadas no parágrafo anterior.

 3. Traballadores por conta allea ou socios traballadores.

  Dan dereito a redución as cantidades aboadas en virtude de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por traballadores por conta allea ou socios traballadores, incluídas as contribucións do promotor que lles tivesen sido imputadas en concepto de rendementos do traballo, cando se efectúen de acordo co previsto na disposición adicional primeira do texto refundido da Lei de Regulación de Plans e Fondo de Pensións, relativa á protección dos compromisos por pensións cos traballadores, con inclusión do desemprego para os citados socios traballadores.

  Así mesmo, dan dereito a redución as cantidades aboadas en virtude de contratos de seguro concertados coas mutualidades de previsión social que teñan establecidas os correspondentes Colexios Profesionais, polos mutualistas colexiados que sexan traballadores por conta allea, polos seus cónxuxes e familiares consanguíneos en primeiro grao, así como polos traballadores das citadas mutualidades, sempre e cando exista un acordo dos órganos correspondentes da mutualidade que só permita cobrar as prestacións cando concorran as continxencias previstas no artigo 8.6 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións.As devanditas continxencias coméntanse na letra A) anterior.

Requisitos obxectivos

Os dereitos consolidados dos mutualistas só poderán facerse efectivos nos supostos previstos para os plans de pensións polo artigo 8.8 do citado texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións (desemprego de longa duración, enfermidade grave e a partir de 2025 por achegas con 10 anos de antigüidade).

Ademais, como consecuencia da crise sanitaria ocasionada polo Covid-19 a disposición adicional vixésima do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao Covid-19 (BOE da 1 de abril) e o artigo 23 do Real Decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego (BOE do 22), estableceron de forma excepcional e exclusivamente durante o período comprendido entre o 14 de marzo e o 14 de setembro de 2020, a posibilidade de que os partícipes de plans de pensións puidesen facer efectivos os seus dereitos consolidados en determinados casos de desemprego, cesamento da actividade ou redución da facturación;que tamén son aplicables a mutualidades de previsión social.Supostos que se comentan neste Capítulo, dentro das normas comúns aplicables ás achegas a sistemas de previsión social, no apartado sobre disposición anticipada de dereitos consolidados.

As cantidades percibidas nestas situacións están suxeitas ao réxime fiscal establecido para as prestacións dos plans de pensións.