Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Actividades independentes e operacións accesorias

Normativa:Art.º 38 Regulamento IRPF

Para os efectos do método de estimación obxectiva, considéranse actividades económicas independentes cada unha das recollidas especificamente na Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30) que regula este método para o exercicio 2020.

A determinación das operacións económicas incluídas en cada actividade das relacionadas no punto anterior deste apartado deberá efectuarse de acordo coas normas do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) na medida que resulten aplicables.

Véxase ao respecto o Real Decreto Lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro, polo que se aproban as tarifas e a instrución do Imposto sobre Actividades Económicas (BOE do 29).

Así mesmo, comprenderanse en cada actividade as operacións económicas que se desenvolvan con carácter accesorio á actividade principal.

Para estes efectos ten a consideración de actividade accesoria á actividade principal aquela cuxo volume de ingresos non supere o 40 por 100 do volume correspondente á actividade principal.

Finalmente indicar que para o cómputo da magnitude máxima de exclusión deberán terse en conta as persoas empregadas ou vehículos ou bateas que se utilicen para o desenvolvemento da actividade principal e de calquera actividade accesoria incluída no método de estimación obxectiva. 

As actividades económicas accesorias que se entendan comprendidas en cada unha das actividades incluídas no método de estimación obxectiva indícanse na rúbrica "Nota" do Apéndice "Rendementos anuais por unidade de módulo antes de amortización aplicables no exercicio 2020", que se reproduce neste mesmo Capítulo.