Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

4. Límites específicos

4.1. Para rendementos derivados da extinción dunha relación laboral, común ou especial ou da relación mercantil con administradores e membros dos Consellos de Administración e demais membros doutros órganos representativos

Sen prexuízo do límite xeral anual conxunto de 300.000 euros, nos casos de extinción da relación laboral, común ou especial, ou da relación mercantil con administradores e membros dos Consellos de Administración, e demais membros doutros órganos representativos, ou de ambas as dúas, producidas a partir do 1 de xaneiro de 2013 en que o importe dos rendementos do traballo derivado da extinción supere os 700.000 euros  establécense para a aplicación da redución do 30 por 100  os seguintes límites adicionais específicos.

Nota ao cadro:

(*) RT = suma aritmética de tales rendementos do traballo procedentes dunha mesma empresa, ou doutras empresas do grupo con independencia do número de períodos impositivos aos que se imputen. (Volver)

Contía dos rendementos de traballo irregularLímite sobre o que aplicar a redución do 30 por 100
Ata 700.000 euros Límite xeral anual conxunto = 300.000 euros 
Entre 700.000,01 e 1.000.000 euros 300.000 - (RT - 700.000) (*)
Máis de 1.000.000 euros 0 euros

Para a aplicación destes límites a contía total do rendemento do traballo a computar virá determinada pola suma aritmética dos rendementos do traballo anteriormente indicado procedentes da propia empresa ou doutras empresas do grupo de sociedades en que concorran as circunstancias previstas no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia do número de períodos impositivos aos que se imputen.

Lembre : estes límites  adicionais específicos non son aplicables aos rendementos do traballo que deriven da extinción de relacións laborais ou mercantís, producidas con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 (disposición transitoria vixésimo quinta da Lei do IRPF ).

Teñase en conta tamén que, tratandose de rendementos derivados da extinción dunha relación laboral, común ou especial, para os efectos de aplicar os límites específicos adicionais, a contía do rendemento a computar será o exceso sobre o límite exento.

Exemplo:

Don R.T.L foi despedido o 3 de xaneiro de 2022. Como consecuencia do anterior percibiu da empresa unha indemnización de 550.000 euros de que 200.000 euros corresponden á contía establecida con carácter obrigatorio no Estatuto dos Traballadores para o despedimento improcedente. Calcular a redución aplicable.

Solución :

Importe recibido: 550.000

Importe exonerado de gravame: 180.000

O menor de:

  1. Importe establecido como obrigatorio  polo  Estatuto dos Traballadores: 200.000
  2. Importe máximo indemnización exenta: 180.000

Ingresos íntegros fiscalmente computables (550.000 – 180.000) = 370.000

Nota: os excesos indemnizatorios sobre o límite exento (isto é, os 370.000 euros) están sometidos a tributación como rendementos do traballo.

Redución aplicable (30% s/ 300.000) = 90.000

Nota: ao ser a contía dos rendementos suxeitos inferior a 700.000 euros, a redución aplícase co límite xeral anual conxunto de 300.000 euros.

Rendemento a incluír na base impoñible (370.000 – 90.000) = 280.000

4.2. Para rendementos que deriven do exercicio de opcións de compra sobre accións ou participacións polos traballadores concedidos antes do 1 de xaneiro de 2015

Neste caso (rendementos do traballo derivados de todas as opcións de compra concedidas con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015), sen prexuízo da aplicación do límite anual conxunto (300.000 euros), será de aplicación o límite previsto no artigo 18.2.b) 1º de Lei do IRPF na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2014.

O devandito límite consistía en que a contía do rendemento sobre a que se aplicaba a redución non podía superar o importe que resulte de multiplicar o salario medio anual do conxunto dos declarantes no IRPF, que será de 22.100 euros, polo número de anos de xeración do rendemento.

Con respecto ao salario medio anual do conxunto de declarantes do IRPF, véxase a  disposición transitoria décimo sexta do Regulamento do IRPF.

Este límite duplicábase cando os devanditos rendementos cumprían os seguintes requisitos:

a. As accións ou participacións adquiridas mantivésense, polo menos, durante tres anos, contado desde o exercicio da opción de compra.

b. A oferta de opcións de compra realizásese nas mesmas condicións a todos os traballadores da empresa, grupo ou subgrupos de empresa.

Nos plans xerais de entrega de opcións de compra sobre accións ou participacións, o incumprimento do requisito de mantemento das accións ou participacións adquiridas, polo menos, durante tres anos, motivará a obriga de presentar unha autoliquidación complementaria, con inclusión dos xuros de mora, no prazo que medie entre a data en que se incumpra o requisito e a finalización do prazo regulamentario de declaración correspondente ao período impositivo en que se  produza o devandito incumprimento (disposición transitoria décimo sétima do   Regulamento do IRPF ).