Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Rendementos con período de xeración superior a dous anos, distintos dos derivados de sistemas de previsión social: redución do 30 por 100

En xeral

Aplicarase unha redución do 30 por 100 do importe dos rendementos íntegros cando se dean todos e cada un dos seguintes requisitos:

 • Que os rendementos teñan un período de xeración superior a dous anos.

  O período de xeración do rendemento debe entenderse como o tempo transcorrido desde o inicio da existencia do dereito a percibir o rendemento ata que este materialízase, producindose a devindicación do rendemento. O período de xeración así entendido debe ser superior a dous anos, computados de data a data.

 • Que os rendementos se imputen nun único ##1##período impositivo.

 • Que no prazo dos cinco períodos impositivos anteriores a aquel en que resulten esixibles, o contribuínte non obtivese outros rendementos con período de xeración superior a dous anos, aos que aplicase a redución.

En particular: rendementos derivados da extinción dunha relación laboral, común ou especial

Cando se trate de  indemnizacións derivadas da extinción dunha relación laboral, común ou especial, teran en contase para aplicar a redución do 30 por 100,  as seguintes particularidades:

 • Considerarase como período de xeración o número de anos de servizo do traballador.

 • Estes rendementos poden cobrarse tamén de forma fraccionada.

  Agora ben, no caso de que se cobren de forma fraccionada, só será aplicable a redución do 30 por 100 cando o cociente resultante de dividir o número de anos de xeración, computados de data a data, entre o número de períodos impositivos de fraccionamento, sexa superior a dous.

  Con esta finalidade, deberán terse en conta, como períodos impositivos de fraccionamento, todos aqueles en que se perciba a indemnización, incluídos os exercicios en que a indemnización estea exenta.

  O contribuínte pode aplicar a redución, aínda que no prazo dos cinco períodos impositivos anteriores obtivese outros rendementos con período de xeración superior a dous anos, aos que aplicase a redución prevista neste apartado.

Réxime transitorio: 

Normativa: Disposición transitoria vixésimo quinta Lei IRPF

 • Para rendementos que se viñesen percibindo de forma fraccionada con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 e NON procedan de indemnizacións por extinción da relación laboral, común ou especial, ou da relación mercantil. 

  1. Ten que tratarse de rendementos distintos dos procedentes de indemnizacións por extinción da relación laboral, común ou especial, ou da relación mercantil a que se refire o artigo 17.2 e) da Lei (administradores e membros dos Consellos de Administración, das Xuntas que fagan as súas veces e demais membros doutros órganos representativos).

  2. Ten que tratarse de rendementos que se viñesen percibindo de forma fraccionada con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015.

  3. Ten que tratarse de rendementos con dereito á aplicación da redución do artigo 18.2 da Lei do IRPF, na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2014.

  Cando se cumpran estas condicións o contribuínte poderá aplicar a redución actual do 30 por 100, a cada unha das fraccións que se imputen a partir do 1 de xaneiro de 2015, sempre que o cociente resultante de dividir o número de anos de xeración, computados de data a data, entre o número de períodos impositivos de fraccionamento, sexa superior a dous.

  Non obstante, cando se trate de rendementos derivados de compromisos adquiridos con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 que tivesen previsto o inicio da súa percepción de forma fraccionada en períodos impositivos que se inicien a partir da devandita data, a substitución da forma de percepción inicialmente acordada pola súa percepción nun único período impositivo non alterará o inicio do período de xeración do rendemento.

 • Para rendementos que se perciban de  forma fraccionada e deriven  da extinción con anterioridade  a 1 de agosto de 2014 da relación mercantil con administradores e membros dos Consellos de Administración, e demais membros doutros órganos representativos.

  Tratandose de rendementos do traballo procedentes de indemnizacións por extinción da relación mercantil con administradores e membros dos Consellos de Administración e demais membros doutros órganos representativos con período de xeración superior a dous anos, poderase aplicar a redución do 30 por 100 cando o cociente resultante de dividir o número de anos de xeración, computados de data a data, entre o número de períodos impositivos de fraccionamento, sexa superior a dous, sempre que a data da extinción da relación sexa anterior a 1 de agosto de 2014.

 • Para rendementos que deriven do exercicio de opcións de compra sobre accións ou participacións polos traballadores concedidos antes a 1 de xaneiro de 2015.

  No caso dos rendementos do traballo que deriven do exercicio de opcións de compra sobre accións ou participacións polos traballadores que fosen concedidas con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 e exercítense transcorridos máis de dous anos desde a súa concesión, se, ademais, non se concederon anualmente, poderase aplicar esta redución do 30 por 100, aínda cando no prazo dos cinco períodos impositivos anteriores a aquel en que se exerciten, o contribuínte obtivese outros rendementos con período de xeración superior a dous anos aos que aplicase a redución.