Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

C 3. Límites temporais para a aplicación das reducións do réxime transitorio

Normativa: Disposición transitoria undécima.3 e disposición transitoria duodécima.4 Lei IRPF

Novidade: a partir do 1 de xaneiro de 2022 o réxime transitorio non será de aplicación ás prestacións que se perciban como consecuencia de continxencias acontecidas nos exercicios 2013 e anteriores.

A partir do 1 de xaneiro de 2015 a posibilidade de aplicar as reducións dos réximes transitorios comentados nos apartados 1 e 2 anteriores (tanto dos derivados contratos de seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensións como das derivadas de plans de pensións, mutualidades de previsión social e plans de previsión asegurada), condiciónase a que as prestacións se perciban en forma de capital nun determinado prazo cuxa finalización depende do exercicio en que acontece a continxencia. 

Con esta finalidade debe entenderse que, con carácter xeral, a continxencia de xubilación acontece no momento de acceder á xubilación no réxime da Seguridade Social correspondente.

Non obstante, se se trata de prestacións que perciban os beneficiarios do plan de pensións no caso de falecemento do partícipe, será o exercicio en que aconteza o falecemento o que determine o límite temporal de aplicación da redución, sempre que se cumpran os requisitos.

  • Prestacións derivadas de continxencias acontecidas a partir do 1 de xaneiro de 2015

    O réxime transitorio será de aplicación, se é o caso, ás prestacións percibidas no exercicio en que aconteza a continxencia correspondente, ou nos dous exercicios seguintes.

  • Prestacións derivadas de continxencias acontecidas no exercicio 2014

    No caso de continxencias acontecidas nos exercicios 2011 a 2014, o réxime transitorio só poderá ser de aplicación, se é o caso, ás prestacións percibidas ata a finalización do oitavo exercicio seguinte a aquel en que aconteceu a continxencia correspondente, polo que en 2022 só cabe a súa aplicación ás prestacións derivadas de continxencias acontecidas no exercicio 2014.

Importante: se a prestación en forma de capital percíbese unha vez finalizados estes prazos, o contribuínte non poderá aplicar redución algunha por este concepto.