Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Características e requisitos

a. Número de plans por contribuínte

Un contribuínte só poderá ser titular de forma simultánea dun Plan de Aforro a Longo Prazo (seguro ou conta), sen prexuízo da posibilidade de mobilizar os dereitos económicos de seguros individuais de aforro a longo prazo e dos fondos constituídos en contas individuais de aforro a longo prazo dun Plan a outro.

b. Apertura e extinción

  • A apertura do Plan de Aforro a Longo Prazo producirase no momento en que se satisfaga a primeira prima ao Seguro Individual de Aforro a Longo Prazo (SIALP), ou realícese a primeira achega á Conta Individual de Aforro a Longo Prazo (CIALP), segundo proceda.

  • A extinción, no momento en que o contribuínte efectúe calquera disposición ou incumpra o límite máximo de achegas anuais.

    Con esta finalidade, no caso de Seguros Individuais de Aforro a Longo Prazo, non se considera que se efectúan disposicións cando chegado o seu vencemento, a entidade aseguradora destine, por orde do contribuínte, o importe íntegro da prestación a un novo Seguro Individual de Aforro a Longo Prazo contratado polo contribuínte coa mesma entidade.

    Nestes casos, a achega da prestación ao novo seguro non computará para os efectos do límite de 5.000 euros sinalados en apartado seguinte, e para o cómputo do prazo de 5 anos previstos no artigo 7.ñ) da Lei do IRPF para a aplicación da exención dos rendementos positivos de capital mobiliaria tomarase como referencia a primeira prima satisfeita ao primeiro seguro polo que se instrumentou as achegas ao Plan.

c. Achega máxima

As achegas ao Plan de Aforro a Longo Prazo non poden ser superiores a 5.000 euros anuais en ningún dos exercicios de vixencia do Plan.

Se se supera esta cantidade en calquera dos exercicios pérdese o dereito á exención.

d. Forma de percepción

A disposición polo contribuínte do capital resultante do Plan unicamente poderá producirse en forma de capital, polo importe total do mesmo, non sendo posible que o contribuínte realice disposicións parciais.

e. Capital asegurada

A entidade aseguradora ou, se é o caso, a entidade de crédito, deberá garantir ao contribuínte a percepción ao vencemento do seguro individual de vida ou ao vencemento de cada depósito ou contrato financeiro de, polo menos, unha capital equivalente ao 85 por 100 da suma das primas satisfeitas ou das achegas efectuadas ao depósito ou ao contrato financeiro.

Malia o anterior, se a citada garantía fóra inferior ao 100 por 100, o produto financeiro contratado deberá ter un vencemento de polo menos un ano.